Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2004

o označovaní ulíc v meste Vrútky

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach na základe ustanovenia §2 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v platnom znení) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN).

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

VZN určuje názvy pre novovytvorené  ulice, na ktorých sa začína realizovať výstavba rodinných domov.

 

§ 2

VZN určuje názvy pre nasledovné ulice:

 

  1. Ulica, vytvorená na hore Kopanice, spájajúca Ulicu odbojársku a ul. P. O. Hviezdoslava, s priamym napojením na ul. Fatranskú, sa pomenúva názvom  

Ulica Ľudovíta Štúra.

 

  1. Ulica, vytvorená južne od južného konca ulice Jedľovej, za potokom, sa pomenováva názvom

Lipová ulica.

 

 

§ 3
 

Na tomto VZN sa uznieslo  Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach dňa 6.4.2004.

 

Vyhlásenie VZN sa vykonáva vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa 7.4.2004 na dobu 15 dní.

VZN nadobúda  účinnosť dňa 22.4.2004.

 

  

Ing. Ľubomír Bernát

primátor mesta

 

  

 

Dôvodová správa

k všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2004 o označovaní ulíc v meste Vrútky.

 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v platnom znení), v § 2 b stanovuje povinnosti  mesta ohľadom označovania ulíc. Plniac povinnosti v zmysle litery zákona je spracované predkladané všeobecne záväzné nariadenie č.3/2004 o označovaní ulíc v meste Vrútky (ďalej „VZN“).

V návrhu VZN sú pomenované ulice na ktorých sa začína realizovať výstavba rodinných domov, tak ako je uvedené v § 2 VZN.

Schválenie návrhu VZN umožní potenciálnym stavebníkom realizovať výstavbu rodinných domov na uliciach, ktoré doteraz pomenované neboli, čím sa zamedzí možnému vzniku rôznych administratívnych problémov. 

 

  

Vrútky, 5.4.2004

 

 

Spracoval: Ing. Ertl