Uznesenie č. 3/2002 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrútky,
konaného dňa 30.5.2002

 

Mestské zastupiteľstvo Vrútky

A - Berie na vedomie

26. Informáciu, že k 30.5.2002 neboli uložené žiadne uznesenia.

27. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Vrútky za rok 2001.

28. Správu audítorky.

29. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k inventarizácii majetku mesta Vrútky za rok 2001.

30. Čerpanie rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2002.

31. Správu o činnosti samosprávnych orgánov /školských rád/ za rok 2001.

32. Správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Vrútky za II. polrok 2001 a Informáciu
      o vybavovaní písomných sťažností podaných na Mestský úrad vo Vrútkach v II. polroku 2001.

33. Správu o činnosti Mestskej polície Vrútky za rok 2001.

34. Správu o činnosti DOS za rok 2001.

35. Správu o činnosti Slovenského zväzu sluchovo postihnutých za rok 2001.

36. Správu o činnosti o činnosti Klubu dôchodcov za rok 2001.

37. Správu o činnosti Klubu Sclerosis multiplex Turiec za rok 2001.

38. Správu o bezpečnostnej situácii na území mesta Vrútky za rok 2001.

39. Správu o činnosti Kultúrneho centra Vrútky za rok 2001.

40. Požiadavku o navýšenie finančnej čiastky na zimnú údržbu v roku 2002 pri I. zmene rozpočtu, podľa návrhu MsÚ.

41. Informáciu o udelení ocenenia prednostom Krajského úradu v Žiline Doc. PhDr. Štefanovi Mruškovičovi
     za knihu
"Vrútky 1255 -2000".

42. Informáciu primátora mesta o otvorení výstavy venovanej slovenskému drotárstvu v Múzeu A. Kmeťa vo Vrútkach.

43. Informáciu Mgr. Kupčoka o výsledkoch športového podujatia Challenge Day, organizovaného dňa 29.5.2002.

44. Informáciu primátora mesta o organizovaní letných športových hier samosprávy regiónu Turiec
     dňa 20.6.2002,
vo Vrútkach.

J - Schvaľuje

25. Inventarizáciu majetku mesta Vrútky za rok 2001.

26. Poradovník na mestské byty vo Vrútkach na II. polrok 2002
     a
poradovník na mestské byty osobitného určenia vo Vrútkach na rok 2002.

27. Vyhodnotenie zimnej údržby 2001/2002.

28. Pridelenie bytu mimo poradovníka Ing. Stanislavovi Slovíkovi.

29. Pre volebné obdobie rokov 2002 - 2006 13 poslancov, 2 volebné obvody a 6 volebných okrskov:
     
- volebný obvod č. 1 /7 poslancov/
      - volebný okrsok č. 1, č. 2 a č.3
      - volebný obvod č. 2 /6 poslancov/ - volebný okrsok č. 4, č. 5 a č. 6.

30. Plán činnosti a finančného zabezpečenia Mesto Vrútky v zastúpení Byvaterm s.r.o., pre rok 2002.

31. Doplnenie Plánu činnosti a finančného zabezpečenia Mesto Vrútky v zastúpení Byvaterm s.r.o.
     pre rok 2002 o bod č. 13 /oprava a vybudovanie sprchovacích kútov a WC vo výške 190 tis. Sk
     v 3 bytoch na Kafendovej ulici/.

32. Prílohu č.1 k uzneseniu č.8/2000, bod J/72 zo dňa 31.10.2000.

33. Miroslava Chabadu za člena Školskej rady na ZŠ M.R.Štefánika namiesto zosnulého RSDr. Jozefa Nagyho.

34. Účasť delegácie mesta Vrútky na ukladaní telesných pozostatkov M.Hodžu
     na Národnom cintoríne v Martine dňa 27.6.2002.

35. Predĺženie platnosti dopravnej licencie pre SAD š.p. Žilina závod Martin na prevádzkovanie
     autobusovej dopravy v meste Vrútky na autobusové linky č. 7, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27
do 1.5.2004.

36. Odpredaj p.č. 796/2/1, záhrada o výmere 106 m2 Jaroslavovi Facunovi za 400,-Sk/m2
      s tým, že 50% z predajnej ceny uhradí pri podpise zmluvy a 50% formou splátkového kalendára do 1 roka.

37. Delegáciu do mesta Nymburk v dňoch 3. - 4. 6.2002.

38. Úpravu odmeňovanie hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe
      na základe Nariadenia vlády č.111/2002, ktorým sa ustanovuje katalóg pracovných činnosti
      vo verejnej službe, s účinnosťou od 1.4.2002.

39. Delegáciu do mesta Fulnek dňa 8.6.2002 v zložení: pracovníci MsÚ a riaditeľky materských škôl.

40. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok za nájom bytov a služieb z účtovného stavu
      vo výške
79 920,-Sk, predložených firmou BYVATERM s.r.o.

41. Výpoveď z nájmu - nájomná zmluva č. 36/99 - 2 uzatvorená medzi mestom Vrútky a Ing. Pavlom Mišunom.

S - Súhlasí

3. S celoročným hospodárením bez výhrad.

4. So zaúčtovaním fyzických a účtovných rozdielov.

5. S pokračovaním na projektových prácach športovej haly a vydáva predbežný súhlas
    na prevod pozemkov podľa návrhov MsÚ.

L - Doporučuje

1. Riaditeľke Kultúrneho centra vo Vrútkach vytvárať z príjmov z nájomého havarijný fond
    vo výške 50 tis. Sk/rok /II. polrok 2002 - 25 tis. Sk/.

N - Neschvaľuje

1. Odpustenie penálov z dani z nehnuteľnosti pre firmu KOMPLET - STROJ s.r.o.
    za obdobie od 1.1.2001 do 25.10.2001 vo výške
19 386,-Sk.

 

Vo Vrútkach, dňa 5.6.2002

Miroslav Chabada
člen návrhovej komisie

Ing. Ľubomír Bernát
primátor mesta