Uznesenie č.1/2002

Mestského zastupiteľstva Vrútky, konaného dňa 29.1.2002

 

Mestské zastupiteľstvo Vrútky

A - Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesení MsR a MsZ

2. Vyhodnotenie činnosti komisií MsZ za rok 2001

3. Vyhodnotenie činnosti MsR za rok 2001

4. Návrh kúpno-predajnej zmluvy medzi IDOP s.r.o. a mestom Vrútky na budovu č. 3088,

p.č. 74 a 75 v hodnote 3 mil. Sk.

5. Stretnutie občanov s poslancami podľa plánu dňa 19.2.2002, v kultúrnej sále Kriváň o 17.00 hod.

6. Zakúpenie kopírovacieho stroja z projektu "Zriadenie spoločného obecného úradu pre Vrútky, Lipovec a Turčianske Kľačany , okr. Martin" pre spoločný úrad.

7. Zánik mandátu poslanca p. Boženy Blahušiakovej , vyplývajúci zo zákona č. 369/1990 Zb. , novelizáciou § 11 ods. 2 písmeno b/.

8. Zloženie sľubu poslanca Róberta Zacharidesa.

J - Schvaľuje

1. Zmluvu o spolupráci obcí podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov.

2. Zmluvu o pôžičke č.1/02-7 uzatvorenú podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka.

3. Darovaciu zmluvu č.2/02-7 uzatvorenú podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka.

4. Pravidelné mesačné splácanie podpory /úveru/ z prostriedkov ŠFRB vo výške

77 642,-Sk t.j. v roku 2002 z Fondu rezerv mesta 700 tis. Sk.

5. Predĺženie mandátnej zmluvy č.33/99-3 na prevádzkovanie mestských WC , p. Kadlečíkovej na 3 mesiace.

6. Finančný príspevok pre útulok pre zvieratá mesta Martin v sume 5 tis. Sk, z poplatkov za psov.

F - Ruší

1. Uznesenie MsZ č.13/2001 zo dňa 19.12.2001, bod J/115.

S - Súhlasí

1. S vytvorením chráneného pracoviska na správu cintorína vo Vrútkach.

2. S opravou osvetlenia v podchode železničnej stanice vo Vrútkach.

K - Ukladá

1. Predsedovi komisie výstavby, ÚP a ŽP, dopravy a správy miestnych komunikácii a CR a predsedovi komisie finančno-ekonomickej a správy majetku mesta prerokovať v komisiach podmienky na odkúpenie budovy IDOP.

Z: v texte T: 10.3.2002

Vo Vrútkach, dňa 4.2.2002

Ing. Ľubomír Bernát
primátor mesta

Mgr. Ivan Hajko
člen návrhovej komisie