Uznesenie č. 2/2002
Mestského zastupiteľstva Vrútky, konaného
dňa 26.3.2002

 

Mestské zastupiteľstvo Vrútky

A - Berie na vedomie

 9. Zániku mandátu poslanca RSDr. Jozefa Nagyho, vyplývajúci zo zákona č. 369/ 1990 Zb., § 25 ods. 2 písmeno j/.

10. Zloženie sľubu poslanca Miroslava Chabadu.

11. Kontrolu plnenia uznesení MsR a MsZ.

12. Čerpanie rozpočtu za IV. štvrťrok 2001.

13. Tvorbu a čerpanie Fondu rozvoja bývania v roku 2001.

14. Tvorbu a čerpanie Sociálneho fondu v roku 2001.

15. Tvorbu a čerpanie Fondu rezerv v roku 2001.

16. Tvorbu a čerpanie Fondu terciálnej sféry v roku 2001.

17. Plán zabezpečenia opráv miestnych komunikácii na rok 2002.

18. Plán verejnoprospešných prác na obdobie jar-jeseň 2002.

19. Správy o činnosti Slovenského zväzu zdravotne postihnutých I. a II. za rok 2001.

20. Vyhodnotenie činnosti spolkov, športových klubov a združení pôsobiacich na území mesta Vrútky za rok 2001.

21. Informáciu o činnosti firmy BRA-VUR s.r.o. Vrútky za rok 2001.

22. Vyhodnotenie činnosti firmy BYVATERM s.r.o. Vrútky za rok 2001.

23. Vyhodnotenie sezóny na kúpalisku za rok 2001.

24. Žiadosť p. Pumra a stotožňuje sa s názorom na riešenie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej.

25. Informáciu primátora mesta o zbere komunálneho odpadu v meste Vrútky za obdobie 10 týždňov.

 

J - Schvaľuje

7. Tvorbu a návrh čerpania Fondu rozvoja bývania v roku 2002.

8. Tvorbu a návrh čerpania Sociálneho fondu na rok 2002.

9. Tvorbu a návrh čerpania Fondu rezerv v roku 2002.

10. Tvorbu a návrh čerpania Fondu terciálnej sféry na rok 2002.

11. Odpredaj pozemku z p.č. KN 1134/1 novovytvorenú p.č. KN 1134/39 o výmere 315 m², Mgr. Stanislavovi Muntágovi
     
s manželkou, bytom Zvolenská 24, Martin za
200,-Sk/m².

12. Nájomnú zmluvu č.17/02-2 uzatvorenú medzi mestom Vrútky a Teréziou Karolčíkovou.

13. Vyčlenenie finančnej čiastky vo výške 100 tis. Sk z úveru na kino, ktorá sa použije na opravy kultúrno-spoločenskej sály Kriváň.

14. Úpravu platu primátora mesta v zmysle predloženého návrhu s platnosťou od 1.1.2002.

15. Odpredaj pozemku č. KN 3476/1,3,4 v štvrtinovom podiely o výmere 3 573,75 m², pre MUDr. Michala Drobného za 300,-Sk/m²,
      pri splnení podmienky súhlasu ostatných spoluvlastníkov pozemku.

16. Dodatok č.2 k mandátnej zmluve č.33/99-3 uzatvorenej medzi mestom Vrútky a p.Kadlčíkovou.

17. Výšku vstupného na kúpalisku pre letnú sezónu 2002 takto: dospelí 35,-Sk , mládeže do 18 rokov 20,-Sk a deti do 6 rokov vstup zdarma.

18. Jelu Rosenbergovú, bytom Švermova č.7, Vrútky, Oľgu Lysičanovú, bytom Sv.Cyrila a Metoda č.8, Vrútky,
      Vladimíra
Hrúza, bytom Švermova 23, Vrútky a Dušana Danča, bytom Nábrežná 15/43, Vrútky
     
za prísediacich pre Okresný súd Martin .

19. Zvýšenie ceny za mesačník Vrútočan na 12,-Sk s tým, že min. trikrát do roka bude farebná obálka za cenu mesačníka 15,-Sk.

20. Na odpis pohľadávky z účtovného stavu , v súčasnosti i v budúcnosti nevymožiteľné:
    
- Tyralík /39 916,-Sk /
       - Tyralíková /25 230,-Sk/
       - ZTS TEES Martin / 170 721,-Sk/

21. Opatrenia proti nárastu pohľadávok a doporučuje ich zahrnúť do Zásad o hospodárení s majetkom mesta.

22. Prijatie Prvého municipálneho úveru od Prvej komunálnej banky, a.s. Turčianske Teplice vo výške
     4 mil. Sk na financovanie nasledovných investičných akcii v roku 2002:
     - Ul. Partizánska - /1 100 tis. Sk/
     - Ul. Dielenská Kružná - /1 100 tis. Sk/
     - chodník Kalinčiakova - /200 tis. Sk/
     - kino 1. Máj - /1 500 tis. Sk/
     - oprava budovy Kriváň - /100 tis. Sk/

23. Zabezpečenie Prvého municipálneho úveru od Prvej komunálnej banky , a.s. Turčianske Teplice vlastnou
      platobnou vista blanko zmenkou.

24. Vedenie príjmov mesta z podielových daní na účte mesta v PKB, a.s. Turčianske Teplice minimálne
      po dobu existencie úverového vzťahu medzi mestom Vrútky a PKB, a.s.

U - Určuje

1. Organizačnú štruktúru Mestského úradu Vrútky.

 

V - Volí

1. P. Ivana Kováčika za zástupcu primátora mesta Vrútky.

 

Vo Vrútkach, dňa 28.3.2002

MUDr. Margita Uličná
člen návrhovej komisie

Ing. Ľubomír Bernát
primátor mesta