UZNESENIE č.9/2004
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrútky,
konaného dňa 7.12.2004

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VRÚTKY

 

A – BERIE NA VEDOMIE

 

80. Správu o plnení uznesení MsR a MsZ  

81. Čerpanie rozpočtu za I.-III. štvrťrok 2004.

82. Správy o činnosti školských rád.

83. Informáciu o priebehu Dní mesta 2004.

84. Informatívnu správu o Vrútockom jarmoku 2004.

85. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k rozpočtu na rok 2005.

86. Informáciu o stave miestnych  komunikácií a verejného osvetlenia.

87. Návrh primátora mesta, že komisie MsZ nebudú v roku 2005 predkladať plány

      činností, ale budú zasadať podľa potreby MsR a MsZ.

88. Plán činností a finančného zabezpečenia Mesto Vrútky v zastúpení Byvaterm, s.r.o.

      pre rok 2005.

 

J  –  SCHVAĽUJE 

 

80. Zrušenie Kultúrneho centra k 31.12.2004, zriadeného na základe uznesenia MsZ I/12

       zo dňa 3.3.1993.

81. Dodatok Organizačného poriadku MsÚ.

82. VZN č. 6/2004, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č.4/1996 o ochrane zelene.

83. VZN č. 8/2004 o ochrane ovzdušia.

84. VZN č. 9/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

       a drobné stavebné odpady.

85. Rámcový plán činnosti MsR a MsZ na rok 2005 s pripomienkami (viď zápisnica).

86. Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta Vrútky na rok 2005.

87. Určenie sobášnych dní – piatok a sobotu. Tieto dni nebudú spoplatňované. 

88. Odpísanie pohľadávok z účtovného stavu mesta v čiastke 30 440,-Sk – firma Miestne

      komunikácie s.r.o., v čiastke 10 079,-Sk – firma Korund s.r.o. v čiastke 266 991,-Sk firma

      Devetec pre nevymožiteľnosť.

89. Príspevok na vkladnú knižku 200,-Sk,  pre každé dieťa pri príležitosti uvítania do života.

90. Predaj nehnuteľnosti novovytvorená p.č. KN 580/21, zast. plocha o výmere 77 m2  za

      cenu 800,-Sk/m2, firme ATYP ROYAL, s.r.o. 1 čsl. brigády 24, Vrútky

91. Predaj nehnuteľnosti Gabriele Beňovej, ul. Horná 17, Vrútky, novovytvorená p.č. KN

      1102/37, zast. pl. o výmere 2 m2 a novovytvorená p.č. KN 1102/39, zast. plo. o výmere 49

      m2  za cenu 200,-Sk/m2.

92. Predaj nehnuteľnosti Borisovi Olejárovi s manželkou Katarínou, B.Bullu 5/26, Martin,

      novovytvorená p.č. KN 3174/5, orná pôda o výmere 14 m2  za cenu 200,-Sk/m2.

93. Predaj nehnuteľnosti Jozefovi Molčanovi s manželkou Annou, Radlinského 5, Vrútky ,

      novovytvorená p.č. KN : 4397/5, zast, pl. o výmere 96 m2 , 4397/6, zast. pl. o výmere  40

     m2 , 4397/7, zast. pl. o výmere 9 m2 , 4397/8, zast. pl. o výmere 117 m2 , 4397/9, zast. pl.

     o výmere 11 m2 , za cenu 400,-Sk/m2.

94. Odpredaj nehnuteľnosti Jurajovi Bernátovi, bytom Sv. Cyrila a Metoda 16, Vrútky ,

       pozemok p.č. KN 1372/1, ost. pl. o výmere 233 m2 za cenu 200,-Sk/m2

95. Dodatok č.2/04 k zmluve č.29/03-5 o zriadení spoločného obecného úradu.

96. Poskytnutie  finančného príspevku vo výške 1,-Sk/občan na zbierku vyhlásenú na

        pomoc postihnutým oblastiam Vysokých Tatier, postihnutých živelnou pohromou.

97. Racionalizačné  opatrenia  na úseku kultúry:

-                     cieľ 1, opatrenie č.1 – Presun ekonomických činností pod MsÚ

-                     cieľ 1, opatrenie č.3 - Rekonštrukcia kina  

-                     cieľ 2, opatrenie č.1 - Rozšírenie obsahu Vrútočana o pravidelnú rubriku o vrútockej samospráve a o obciach Lipovec a Turčianske Kľačany  

-                     cieľ 2, opatrenie č.2 -  Zvýšenie objednávateľov  

-                     cieľ 2, opatrenie č.3 – Zvýšenie propagácie Vrútočana 

-                     cieľ 2, opatrenie č.4 – Zvýšenie príjmov z inzercie a reklamy

-                     cieľ 2, opatrenie č.5 – Mládežnícka rubrika

-                     cieľ 2, opatrenie č.6 – Zníženie rozdielu náklad – predaj

-                     cieľ 3, opatrenie č.1 – Zvýšenie domácich a regionálnych umelcov na kultúrnych podujatiach mesta

-                     cieľ 3, opatrenie č.2 – Založenie krúžku ragionálnej kultúry

-                     cieľ 3, opatrenie č.3 – Spolupráca so ZUŠ

-                     cieľ 3, opatrenie č.4 – Spolupráca s partnerskými mestami

-                     cieľ 4, opatrenie č.1 – Program kultúrnych podujatí na celý rok

-                     cieľ 4, opatrenie č.2 – Zvýšená propagácia na www stránke mesta

-                     cieľ 4, opatrenie č.3  - Informačná kancelária

98. Racionalizačné opatrenia na úseku sociálnych vecí:

-                     Klub dôchodcov,  pokračovať v znižovaní energií

-                     Klub dôchodcov, spropagovať činnosť Klubu dôchodcov vo Vrútkach – reklama, prezentácia na verejnosti cieľom pritiahnúť viac člen do svojich radov najmä mladšieho dôchodcovského veku od 62 rokov

-                     Vývarovňa a jedáleň pre dôchodcov, zachovať výdaj stravy na Ul. Kafendovej do 30.6.2005 a potom prehodnotiť situáciu

-                     Stredisko osobnej hygieny, s platnosťou od 1.1.2005 zrušiť stredisko osobnej hygieny 

-                     Práčovňa pri DOS, presunúť práčovňu do školského objektu MŠ Na UL. Sv. Cyrila a Metoda, kde je zriadená práčovňa so sušiarňou, mangľom a i.

-                     Práčovňa pri DOS , ak bude pokračovať výdaj obedov v bývalej Vývarovni DOS, spoplatniť pranie a žehlenie prádla (   1 kg prádla – 10,-Sk).

-                     Opatrovateľská služba, pokračovať v trende kumulovaných úväzkov jedna opatrovateľka, minimálne 2 opatrovaných. 

99. Finančný príspevok pre MŠ na Ulici Nábrežná vo Vrútkach vo výške  5 tis. Sk na

        zabezpečenie 25. výročia otvorenia školy v roku 2005.

100. Finančný príspevok pre ZŠ na Ulici Čachovský rad vo výške 15 tis. Sk na oslavu 40.

        výročia školy.

 

K – KONŠTATUJE

 

1. Že ku dnešnému dňu nebol predložený písomný návrh plnenia uznesenia MsZ č.7/2004 zo

    dňa 12.10.2004, bod U/17. 

 

 

N – NESCHVAĽUJE

 

4. Opatrenie č.2  (cieľ č.1) z racionalizačných opatrení na úseku kultúry – prenájom kultúrnej         

     sály Kriváň.

5.  Rozpočet na rok 2005.

6.  Služobnú cestu  primátora mesta a PhDr. Michala Hanku, do Maďarska, župy Békeš. 

 

O – ODVOLÁVA

 

2. Ing. Rastislava Zibolena z komisie športu.

 

P – POVERUJE

 

1. P. Galisovú a p. Kurhajca  spolupracovať s Ing. Pullmannom a Mgr. Zacharidesom na

    plnení uznesenia MsR,  ohľadne rokovania s MD PVK s.r.o. o cenách jednotlivých        

    položiek, predložených vo fa č.3585/2004, z dôvodu vysporiadania investícií na mestskom

    kúpalisku. 

 

Sú – SÚHLASÍ

 

7. So zverejnením ponuky na prenájom druhého nadzemného podlažia v Dome červeného

     kríža vo Vrútkach.

8. S činnosťou Ing. Jána Pullmanna, hlavného kontrolóra mesta v turistických organizáciách

    bez finančného ohodnotenia.

 

U - UKLADÁ

 

21.Predsedovi komisie výstavby v spolupráci s MsÚ spracovať a predložiť návrh  na

      postupnosť opráv miestnych komunikácií a verejného osvetlenia, podľa spracovanej

      predloženej analýzy. 

      Z: v texte                                                       T:  25.1 2005

 

22. Prednostovi  MsÚ zabezpečiť výberové konanie na vedúceho Kultúrneho centra  do

      1.2.2005

       Z : v texte                                                        T: v texte      

 

23. Riaditeľke KC zabezpečiť presun pracovno - právnych, majetko-právnych a ostatných

      vzťahov z KC  na Mesto Vrútky do 31.12.2004.

       Z: v texte                                                      T: v texte

 

V – VOLÍ

 

2. Mgr. Juraja Bobrovského do komisie  športu.

 

Vo Vrútkach, dňa 14.12.2004

 

 

Miroslav Blahušiak

člen návrhovej komisie            

 

Ing. Ľubomír Bernát

primátor mesta