U z n e s e n i e č. 8/2004,

z mimoriadneho zasadnutia  Mestského zastupiteľstva Vrútky,
konaného dňa 11.11.2004

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VRÚTKY

 

A -  BERIE  NA VEDOMIE

 

  1. Informáciu o konaní valného zhromaždenia spoločnosti BRA-VUR s.r.o.
  2. Informáciu o konaní valného zhromaždenia SVS a.s.

  79.  Ponuku na účasť Mesta Vrútky v projekte eParticipate.

 

 

J  – SCHVAĽUJE

 

      79. Predaj p.č. KN 1079/68, 1079/69 a 1079/24 o celkovej výmere 1 261 m2 , na

ktorých stojí nehnuteľnosť č.s. 4435 – bývalé CVČ Domino, Dariusovi Starustkovi, 

bytom Nábrežná 13/28, 038 61 Vrútky, v zmysle ponuky. 

 

Sú – SÚHLASÍ

 

      4.   Súhlasí s predajom majetkového podielu vo firme BRA-VUR s.r.o. , za účelom

            predaja spoločnosti ako celku. 

      5.   S vypísaním ponuky na výber nájomcu letného kúpaliska mesta Vrútky. 

6.   S účasťou Mesta Vrútky v projekte eParticipate.

 

U- UKLADÁ

 

19.     Prednostovi MsÚ   rokovať o bližších podmienkach účasti Mesta Vrútky na projekte

eParticipate.

Z: v texte                                        T:  31.5.2004

20.       Predsedovi komisie športovej a finančnej spracovať návrh podmienok k prenájmu

letného kúpaliska.

Z: v texte                                        T: 30.11.2004            

 

N – NESCHVAĽUJE

 

3. Odpredaj mestského kúpaliska vo Vrútkach.

 

Vo Vrútkach, dňa 16.11.2004

 

Mgr. Monika Hrádocká

člen návrhovej komisie

 

 

Ing. Ľubomír Bernát

primátor mesta