Uznesenie č.8/2002
zo slávnostného a 1. pracovného zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Vrútky
 konaného dňa 20.12.2002

 

                       

Mestské zastupiteľstvo Vrútky

 

A – Berie na vedomie

 

75. Správu o priebehu a výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Vrútky,
      konaných v dňoch 6.-7.12.2002.

76. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta  Ing. Ľubomíra Bernáta.

77. Zloženie mestskej školskej rady.

 

 

B. – Konštatuje, že

 

1.  Novozvolený primátor mesta Ing. Ľubomír Bernát, zložil zákonom predpísaný sľub

     primátora mesta.

2.  Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca

     mestského zastupiteľstva: RNDr. Mária Bičanová, Miroslav Blahušiak,  Božena

     Blahušiaková,  PaedDr. Darina Boháčová,  Mgr. Veronika Dullová, Anna Galisová,

     Mgr. Ivan Hajko,  Monika Hrádocká, Ľubomír Husovský, Mgr. Vladimír Krátky,

     Mgr. Stanislav Kupčok, František Kurhajec , PaedDr. Vladimír Vantara.

 

C – Zriaďuje

 

1.Mestskú radu Vrútky.

2. Komisie mestského zastupiteľstva:

-         komisiu finančnú

-         komisiu výstavby

-         komisiu životného prostredia

-         komisiu verejného poriadku a kontroly

-         komisiu sociálnu

-         komisiu kultúry

-         komisiu športu

-         komisiu cestovného ruchu.

 

V – Volí

 

2. Hlavného kontrolóra mestského zastupiteľstva Ing. Jána Pullmanna.

3. Zástupcu primátora mesta  Boženu Blahušiakovú.

4. Členov Mestskej rady Vrútky: Boženu Blahušiakovú, Mgr. Veroniku Dullovú,
    PaedDr. Vladimíra Vantaru a RNDr. Máriu Bičanovú.

5. Predsedov komisie MsZ :

-         Komisia finančná,  predseda: Mgr. Veronika Dullová

Členovia - odborníci z radu občanov: Ing. Ladislav Krško, Ing. Svetozár Lamoš,
Ing. Peter Hanzel, Monika Lamošová a Anna Okuliarová. 

 

-         Komisia výstavby, predseda: Mgr. Stanislav Kupčok

Členovia - odborníci z radu občanov: Rudolf Bukovinský, Ing. Miroslav Krajčí,
            Ing. Jozef Vozár, Ing. Dušan Haluška a Ivan Kováčik.

 

-         Komisia životného prostredia, predseda: Miroslav Blahušiak

Členovia - odborníci z radu občanov:  Ing. Ján Bohuš, Ing. Ján Halasz,
            Ing. Koloman Vestenický, Jozef Kováčik a Peter Kuchár.

 

      -    Komisia verejného poriadku a kontroly, predseda:  Ľubomír Husovský

Členovia - odborníci z radu občanov: Ing. František Lacko, PaedDr. Erika Repková,

Ing. Dušan Haluška, Dušan Zeman a Milan Darula. 

 

-         Komisia sociálna, predseda: RNDr. Mária Bičanová

Členovia - odborníci z radu občanov: Ing. Katarína Štamová, Ing. Melánia Kuročková,

Marta Nemčeková, Žofia Vojtková a Anastázia Šarlúšková.

 

-         Komisia kultúry, predseda: PaedDr. Darina Boháčová

Členovia: a) poslanci: Monika Hrádocká a Božena Blahušiaková

               b) odborníci z radu občanov: Mgr. Ivan Turic, Mgr. Ľudmila  Brodencová,

        a Elena Šmídová.

 

-         Komisia športu, predseda: PaedDr. Vladimír Vantara

Členovia: a) poslanci:Mgr. Stanislav Kupčok a Mgr. Ivan Hajko 

               b) odborníci z radu občanov: Ing. Rastislav Zibolen, Dušan Motaj
                               a  Ing. Milan Celerín.

 

-         Komisia cestovného ruchu, predseda: Monika Hrádocká

Členovia: a) poslanci: Božena Blahušiaková

               b) odborníci z radu občanov: Ing. Rastislav Ramšík, Elena Brezovská,

       Mária Čuboňová a Mária Chovancová.

 

J – Schvaľuje

 

83. Zástupcov do škôl a školských zariadení:

Gymnázium na ul. Čachovský rad:  PaedDr. Darina Boháčová

                                                     RNDr. Mária Bičanová

 

Základná škola Čachovský rad:      Božena Blahušiaková

                                                     Mgr. Vladimír Krátky

 

Základná umelecká škola F. Kafendu :  Mgr. Stanislav Kupčok

                                                           Mgr. Ivan Hajko

 

Materská škola na ul. I. čsl. brigády: Anna Galisová

 

Materská škola na ul. Francúzskych partizánov : Miroslav Blahušiak

 

Materská škola na ul. Nábrežná:       Monika Hrádocká

 

Materská škola na ul. Sv.Cyrila  a Metoda:    František Kurhajec

 

84. Do Dozornej rady spoločnosti BYVATERM s.r.o. RNDr. Máriu Bičanovú,
                 ako zástupcu mesta Vrútky. 

85. Sobášiacich na volebné obdobie rokov 2002-2006:

                        Mgr. Ivan Hajko

                        Božena Blahušiaková

                        PaedDr. Vladimír Vantara

            86. Štvorčlenné zloženie Mestskej rady Vrútky  pre volebné obdobie rokov 2002-2006.

 

 

No – Nominuje

 

1.      Mgr. Veroniku Dullovú, za členku územnej školskej rady, za Mestské zastupiteľstvo Vrútky
v obvode samosprávneho kraja.

 

 

Vo Vrútkach, dňa 9.1.2003

 

 

František Kurhajec                                                                 Ing. Ľubomír Bernát

člen návrhovej komisie                                                            primátor mesta