U z n e s e n i e   č. 7/2004

zo zasadnutia  Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach,

konaného dňa  12.10.2004

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  VRÚTKY

 

A - BERIE NA VEDOMIE

 

60. Správu o plnení uznesení MsR a MsZ. 

61. Čerpanie rozpočtu mesta za I. polrok 2004.

62. II. pracovný návrh rozpočtu na rok 2005 so zapracovaním pripomienok z jednotlivých

      komisií MsZ a prijať opatrenia na vyrovnaný návrh rozpočtu v príjmoch a výdavkoch. 

63. Správu o pripravenosti na zimné vykurovacie obdobie rokov 2004/2005.

64. Informáciu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Vrútky  za I. polrok 2004. Informáciu

      o vykonaných kontrolách, o vybavovaní sťažností, podnetov, pripomienok občanov

      podaných na Mestský úrad Vrútky, o vymáhaní pohľadávok v I. polroku 2004.   

65. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 2003/2004 a prípravu zimnej turistickej sezóny

       2004/2005.

66. Vyhodnotenie  činnosti škôl a školských zariadení na území mesta Vrútky za školský

       rok 2003/2004.

 

J – SCHVAĽUJE 

 

71. VZN č.5/2004 o hospodárení s bytovým fondom po  zapracovaní vznesených 

pripomienok. 

72. VZN č.7/2004 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb

       na Vrútockom jarmoku a ostatných príležitostných trhoch konaných na území mesta

       Vrútky. 

73. Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku MsZ vo Vrútkach. 

74. Ceny lístkov na vlek pre verejnosť na lyžiarsku sezónu 2004/2005 v stredisku Piatrová vo

       Vrútkach .

75. Zvýšenie odmien účinkujúcim na občianskych obradoch.

76. Pridelenie bytu v DOS  p. Dotkovej Božene a ako náhradníka p. Báliovú Ľubicu

77. Zmenu rozpočtu na rok 2004.

78. Podanie návrhu na Ministerstvo školstva na zapožičanie čestného názvu ZŠ H. Zelinovej

      pre ZŠ Čachovský rad.

 

N – NESCHVAĽUJE

 

2. VZN č.6/2004 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Vrútky.

 

O – ODVOLÁVA

 

1. Jozefa  Kováčika z komisie životného prostredia.

 

U – UKLADÁ

 

12. Predsedom komisií MsZ (športovej a finančnej)  predložiť návrh na ďalší postup

o využívanie kúpaliska.

    Z: v texte                                      T: 31.10. 2004

 

 

13. Prednostovi MsÚ vypracovať návrh racionalizácie na úseku kultúry.

           Z: v texte                                      T: 19.11. 2004

14. Riaditeľke KC a predsedom komisií finančnej a kultúrnej spracovať stanoviská k návrhu

      racionalizácie na úseku kultúry.

      Z: v texte                                       T: 30.11. 2004

15. Prednostovi MsÚ vypracovať návrh racionalizácie na úseku sociálnych služieb.

       Z: texte                                         T: 19.11. 2004

16. Predsedom komisií sociálnej a finančnej spracovať stanoviská k návrhu

      racionalizácie na úseku sociálnych služieb.

    Z: v texte                                       T: 30.11. 2004           

17. Poslancovi Kurhajcovi zvolať politické grémium všetkých politických strán a hnutí, ako aj

      nezávislých  poslancov,  zastúpených v MsZ , za účelom predložiť návrh na rozšírenie

      MsR o štvrtého člena.

   Z: v texte                                       T: 31.10.2004

18. Hlavnému kontrolórovi mesta polročne predkladať MsZ prehľad riešenia pohľadávok. 

                      Z: v texte                                        T: v texte      

 

V – VOLÍ

 

1. Mgr. Ivana Hajka  za člena komisie životného prostredia.

 

Z - ZRIAĎUJE

 

1. Mandátovú komisiu v zložení: Miroslav Blahušiak, František Kurhajec, Mgr. Stanislav

     Kupčok, Ing. Svetozár Lamoš, Anna Okuliarová,  Ľubomír Husovský.

 

 

Vo Vrútkach, 26.10. 2004

 

 

Ing. Svetozár Lamoš

člen návrhovej

 

 

Ing. Ľubomír Bernát

primátor mesta