Uznesenie č.7/2002

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrútky,

 konaného dňa 5.11.2002

 

Mestské zastupiteľstvo Vrútky

 

A – Berie na vedomie

 

65. Kontrolu plnenia uznesení MsR a MsZ.

66. Čerpanie rozpočtu mesta za III. štvrťrok 2002.

67. II. pracovný návrh rozpočtu na rok 2003 a doporučuje ho spracovať ako vyrovnaný s tým,

      že čiastka 150 tis. Sk bude vyčlenená na realizáciu ihriska v zmysle petície občanov.

68. Informáciu o priebehu Dní mesta a vrútockého jarmoku.

69. Správu o pripravenosti  na zimné vykurovacie obdobie rokov 2002/2003.

70. Správu  mesta Vrútky v roku 2002 – Plnenie programu rozvoja mesta 1998 – 2002,

      spracovanú primátorom mesta.

71. Rokovanie MsÚ Vrútky  s firmou MARTICO s.r.o. o rozširovaní  TKR zo dňa 24.9.2002.

72. Informáciu o vydražení objektu bývalej reštaurácie BREZA, za výkričnú cenu

      1 366 667,-Sk,  dňa 14.10.2002.

73. Doplnenie Operačného plánu zimnej údržby o dodávateľa a členov operačného štábu.

74. Ústnu informáciu primátora mesta o spracovaní štúdie rekonštrukcie verejného

    osvetlenia v meste Vrútky.

 

J – Schvaľuje

 

69. Predaj pozemku novovytvorenú p.č. KN 4434/12, TTP o výmere 60 m a nov. p.č. KN

      134/43, TTP o výmere 118 m2 p. Štefanovi Kyselovi s manželkou, bytom Horná č. 28,

      Vrútky  za 200,-Sk/m2

70. Predaj pozemku novovytvorenú p.č. KN 4434/11, TTP o výmere 46 m2 a nov. p.č. KN

      1134/42 o výmere 79 m2 Jánovi Bugelovi s manželkou, bytom Horná č.30, Vrútky
      za 200,-Sk/m2.

71. Odpredaj pozemkov novovytvorených parciel z p.č. 4408, pokračovanie  ul. Fatranskej

      po ul. Lesnú, vlastníkom priľahlých pozemkov k tejto parcele za 300,-Sk/m2.

72. VZN č.3/2002, ktorým sa dopĺňa  VZN č. 1/2001 o cintorínskom poriadku,        

       s pripomienkami k čl. 6.

73. VZN č.4/2002, ktorým sa  dopĺňa VZN č.8/1995 o miestnych poplatkoch.

74. VZN č.5/2002, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2001 o zbere, preprave

       a zneškodňovaní  komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu     

       a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Vrútky.

75. VZN č.6/2002, ktorým sa dopĺňa VZN č.4/1996 o ochrane zelene.

76. VZN č.7/2002, ktorým sa dopĺňa VZN č.8/1998 o verejnom poriadku a ochrane majetku

       na území mesta Vrútky.

77. II. zmenu rozpočtu mesta Vrútky pre rok 2002.

78. Vyplatenie finančnej čiastky po 2000,-Sk , pre komisie MsZ na koncoročné zasadnutia komisií MsZ.

79. P.Emíliu Šútovcovú, pracovníčku MsÚ za člena  mestskej školskej rady.

80. Odpredaj „benkaloru“ – nádrže na naftu firme DORIS s.r.o. so sídlom  Na Bystričku 14,

       Martin za cenu 50 tis. Sk.

81. Prenájom garáží v objekte za MsÚ Vrútky  na dobu určitú t.j. do 31.12.2002:

-   p. Žilinčíkovi  4 000,-Sk/mesiac

-   p. Kvorkovi 4 000,-Sk/mesiac

-   p. Maruniakovi 2 500,-Sk/mesiac.

82. Pridelenie bytu p. Romanovi Fichtelovi do DOS.

 

 

K – Ukladá


9. Prednostovi MsÚ v súčinnosti s predsedami komisií MsZ pripraviť a predložiť návrhy
    na riešenie ubytovania a sociálnych zariadení pre neprispôsobivé osoby.

Z: v texte T: do 1.12.2002

 

Vo Vrútkach, dňa 8.11.2002

 

Miroslav Chabada

člen návrhovej komisie

Ing. Ľubomír Bernát
primátor mesta