UZNESENIE č. 6/2004

z mimoriadneho pracovného rokovania Mestského zastupiteľstva Vrútky, 

konaného dňa 16.9.2004

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VRÚTKY

 

 

J – SCHVAĽUJE

 

70.     Predložený návrh na výšku príspevku rodičov v hmotnej núdzi na stravovanie detí

a žiakov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Vrútky s platnosťou

od 1.9.2004.

 

        deti vo veku od 2 do 6 rokov  v predškolských zariadeniach:  

-         výška úhrady za desiatu rodičmi v hmotnej núdzi: 1,-Sk  

-         výška úhrady za obed rodičmi v hmotnej núdzi: 1,-Sk  

 

        žiaci 1.- 4. ročník: 

-         výška úhrady za obed rodičmi v hmotnej núdzi: 2,-Sk  

 

        žiaci 5.- 9. ročník: 

-         výška úhrady za obed rodičmi v hmotnej núdzi: 4,-Sk 

 

 

 

 

Vo Vrútkach, dňa 20.9.2004

 

 

Mgr. Stanislav Kupčok

člen návrhovej komisie

 

Ing. Ľubomír Bernát

primátor mesta