Uznesenie č. 6/2003
z mimoriadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Vrútky,
konaného dňa 21.10.2003
 

 

Mestské zastupiteľstvo Vrútky

 

J – Schvaľuje

 

92.       Zmluvu č. 223/2003/SVS o bezodplatnom prevode  38 549 kusov akcií  Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom v Žiline, Bôrická cesta 107, na mesto Vrútky v zmysle rozhodnutia MSPNM SR č. 844 zo dňa 30.8.2002 časť 3, kde bol podiel akcií a.s. určený a stanovený zaokrúhlene, a to podľa počtu obyvateľov jednotlivých obcí zisteného z údajov Slovenského štatistického úradu pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.

 

93.       Úhradu všetkých poplatkov spojených s prevodom akcií na mesto Vrútky.

 

94.       Presun zostatku finančných prostriedkov z akcie úpravy bezprašného povrchu ihriska na ul. Republikánska  na úhradu úpravy ihriska pre hokejbalistov z klubu KOMETA Vrútky. 

 

  

Vo Vrútkach, dňa 22.10.2003

 

 

RNDr. Mária Bičanová

člen návrhovej komisie

 

Ing. Ľubomír Bernát

primátor mesta