Uznesenie č. 6/2002 zo zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Vrútky, konaného dňa 10.9.2002

 

Mestské zastupiteľstvo Vrútky

A - Berie na vedomie

53. Zánik poslaneckého mandátu Mgr. Ivana Hajka.

54. Zloženie poslaneckého sľubu Mgr. Michala Hanka.

55. Kontrolu plnenia uznesení MsR a MsZ.

56. Čerpanie rozpočtu mesta za I. polrok 2002.

57. Informáciu o činnosti hlavného kontrolóra mesta za I. polrok 2002. Informáciu o vybavovaní sťažností,
     podnetov a pripomienok podaných občanmi na Mestský úrad Vrútky v I. polroku 2002.

58. Informáciu o príprave podujatí poriadaných v rámci Dní mesta a Vrútockého jarmoku.

59. Správu o prevádzke lyžiarskeho strediska Piatrová v zimnej sezóne 2002/2003.

60. Informáciu z rokovania kultúrnej komisie o návrhu pomenovania námestí H.Zelinovej,
     architekta Zachara, katolíckeho kostola a Milana Dudáša.

61. Správu o spracovaní a prerokovaní Zadania pre ÚPN mesta Vrútky.

62. Informáciu o zbere, odvoze a uložení komunálneho odpadu za I. polrok 2002.

63. Pripomienky Školských rád k uzneseniu č.5/2002 z mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 13.8.2002, bod Po/3.

64. Návrhy rozpočtov školských a predškolských zariadení s právnou a bez právnej subjektivity na rok 2003.

J - Schvaľuje

63. Zmenu rozpočtu na rok 2002.

64. Zoznam uchádzačov o nájomné byty na ul. Sv.Cyrila a Metoda vo Vrútkach.

65. Navrhované ceny na zimnú lyžiarsku sezónu 2002/2003 v stredisku Piatrová.

66. Zadanie pre ÚPN mesta Vrútky.

67. Kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľností na budovu IDOP s.r.o. na ul. Matušovičovský rad.

68. Doplnenie programu rokovania MsZ o bod Sľub poslanca.

Sú - Súhlasí

6. S postupom prerokovania Zadania pre ÚPN mesta Vrútky.

7. So spôsobom zohľadnenia a zapracovania pripomienok vznesených v rámci prerokovania Zadania pre ÚPN mesta Vrútky.

Up - Upravuje

Uznesenie prijaté MsZ dňa 13.11.2001, bod J/91

1. Predaj pozemku z parcely č.4451/4 novovytvorenú p.č. KN 4451/26 vo výmere 2481 m2 za 100,-Sk/m2
    
a p.č. KN 4451/27 vo výmere 2 119 m2 za 300,-Sk/m2 Ivanovi Gendovi s manželkou Vierou, bytom Minská 7, Martin.

K - Ukladá

8. Prednostovi MsÚ iniciovať opätovné rokovanie s firmou Martico s.r.o., ohľadom šírenia káblovej televízie
    na území mesta Vrútky.

Z: v texte T: 14.10.2002

Vo Vrútkach, dňa 13.9.2002

Mgr. Branislav Zacharides
člen návrhovej komisie

Ing. Ľubomír Bernát
primátor mesta