U z n e s e n i e  č. 5/2004

z mimoriadnych  zasadnutí Mestského zastupiteľstva  Vrútky,

konaných  dňa 18.8.2004 a 7.9.2004

 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO VRÚTKY

 

A – BERIE NA VEDOMIE

 

56.       Informáciu PaedDr. Vantaru, že rokovanie dňa 10.8.2004, ktoré bolo uložené

uznesením MsR, sa neuskutočnilo vzhľadom k tomu, že firma MD PVK s.r.o.

odstúpila od grantu.

57.       Informáciu primátora mesta  o pripravovanom spôsobe financovania samospráv v roku

            2005 na zabezpečovanie mestskej autobusovej verejnej dopravy.

58.       Informáciu prednostu MsÚ o plánovanej služobnej ceste  na konferenciu vedúcich

        pracovníkov miestnej samosprávy do Brightonu v dňoch 11.-15.10.2004.

59.       Informácie primátora mesta a prednostu MsÚ o priebehu služobných ciest do

družobného mesta Nymburk a pracovnej cesty do Fulneku.          

 

J - SCHVAĽUJE

 

61.              Udelenie výnimky a pridelenie uvoľneného 3 izbového nájomného bytu  v 36 bytovke na Ul. Sv. Cyrila a Metoda vo Vrútkach  Jánovi Černákovi s manželkou Ivanou Černákovou rod. Kocmankovou.

62.              Zmenu účelového určenia majetku – nehnuteľnosti č. súpisné 4435 stojacej na pozemku p.č. KN 1079/68 o výmere 540 m2 a pozemok p.č. KN 1079/69 o výmere 259 m2 nachádzajúcej sa v k. ú. Vrútky na Ul. M. Rázusa – CVČ Domino, zo školského zariadenia na prevádzkový objekt.

63.              Kroniku mesta za rok 2003 s tým, že oprávnené pripomienky budú do jej obsahu zapracované do konca kalendárneho roka 2004.

64.              Vyčlenenie finančnej čiastky vo výške 400 tis. Sk na prípravu osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o mesta Vrútky.

65.              Komisiu vytvorenú na prípravu osláv 749. výročia prvej písomnej zmienky p Vrútkach v zložení:  riaditeľka KC,  prednosta MsÚ a PaedDr. Boháčová.

66.              Spoluprácu mesta Vrútky na projekte vydania knihy Hany Zelinovej a uvoľnenie finančnej čiastky vo výške 40 tis. Sk na uvedený projekt.

67.              Ukončenie nájomnej zmluvy č.15/03-2 a to dohodou k 30.9.2004.  Ďalšie využitie objektu BREZA riešiť prenájmom.

68.              Uvoľnenie finančnej čiastky z Fondu rezerv vo výške 510 tis. Sk na  úhradu časti úrokov v zmysle súdneho rozhodnutia č. 5C 38/99-87.

69.              Prenájom garáže, sklad v areáli za MsÚ Vrútky, v budove č. súp. 5422 na p. č. KN 83/7  pre Boženu Milanovú – ESSOP MIMA, bytom Zelená 11, Martin za cenu 350,-Sk/m2. Cena nájmu bude každoročne prehodnocovaná a zvýšená o medziročný  inflačný rozdiel resp. nárast energií.

 

U – UKLADÁ

 

10. Prednostovi MsÚ a komisii sociálnej spracovať návrh na novelizáciu VZN

o hospodárení s bytovým fondom mesta Vrútky a v zmysle tohto VZN predložiť

poradovník pre nájomné a mestské byty s platnosťou  od 1.1.2005.

Z: v texte                                                   T: 30.9.2004

 

11. Riaditeľke KC p. Blahušiakovej a kronikárke p. Grácovej  zapracovať vznesené

      pripomienky do kroniky mesta  za rok 2003 v termíne do konca  kalendárneho roka

      2004.

      Z: v texte                                                 T: 31.12.2004

 

 

S – SÚHLASÍ           

 

3. S vydaním p. č. 770/6 o výmere 1 484 m2  MUDr. Ivarovi Klimešovi.

 

 

  

Vo Vrútkach, dňa 14.9.2004

 

 

 

PaedDr. Darina Boháčová

člen návrhovej komisie

 

  

Ing. Ľubomír Bernát

primátor mesta