Uznesenie č.5/2003
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrútky,
konaného dňa 7.10.2003
 

Mestské zastupiteľstvo Vrútky

 

A – Berie na vedomie

 

54. Správu o plnení uznesení MsR a MsZ.

55. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2003.

56. II. návrh  rozpočtu na rok 2004 s pripomienkami.

57. Prípravu zimnej turistickej sezóny 2004.

58. Správu o pripravenosti na zimné vykurovacie obdobie rokov 2003/2004.

59. Vyhodnotenie činnosti zariadení s právnou a bez právnej subjektivity (školy a škôlky) za rok 2002.

60. Správu o „Rozvoji káblovej televízie mesta Vrútky na roky 2003-2005“.

61. Informáciu o verejnej súťaži na predmet obstarávania: „ Zimná údržba miestnych

       komunikácií v meste Vrútky na obdobie rokov 2003/2004 a 2004/2005“ .

62. Zloženie poslaneckého sľubu PhDr. Michala Hanka, Anny Okuliarovej a Ing. Svetozára Lamoša.

 

J – Schvaľuje 

 

83. Zmenu rozpočtu na rok 2003.

84. Predložené ceny pre verejnosť v stredisku Piatrová:

            - denný lístok               180,-Sk (dospelý)       120,-Sk (dieťa)

            - poldenný lístok          100,-Sk ( dospelý )     70,-Sk  (dieťa)

            - 1 jazda                      15,-Sk 

od 1.1.2004.

85. Poriadok odmeňovania zamestnancov mesta Vrútky a štatutárnych zástupcov

       rozpočtových a príspevkových organizácií s právnou subjektivitou zriadených mestom Vrútky.

86. Predaj nehnuteľnosti z p.č. KN 707/1 novovytvorenú p.č. KN 707/58, ost. plocha     

      o výmere 100 m2  Jozefovi Drunekovi s manželkou a Želmíre Krajčovej , bytom I. čsl.

      brigády 3259/44, Vrútky  za cenu 500,-Sk/m2.

87. Doplnenie uznesenia MsZ č. 4/2003 zo dňa 5.8.2003, bod J/80 ( cena sa zvyšuje

      o leasingové navýšenie). 

88.  Vstupné za prehliadku izby H. Zelinovej:

-         dospelý ...........................……………….10,-Sk

-         študenti, deti, dôchodcovia a vojaci ....... 5,-Sk

-         1 výprava (nad 10 ľudí) ...……………... 50,-Sk 

89. Sprístupnenie izby H. Zelinovej v dňoch utorok – piatok, v čase trvania stránkových

      hodín Mestského úradu Vrútky, v sobotu od 14.00 – 17.00 hod. . Sprístupnenie izby

      mimo stanovených hodín je možné po telefonickom alebo osobnom dohovore.

90. Vyčlenenie finančnej čiastky vo výške 100 tis. Sk na opravu strechy MŠ  na ul. I. čsl.     

       brigády  z Fondu rezerv.

91. Moniku Lamošovú, Miroslava Blahušiaka, Máriu Tarhajovú a Jarmilu Ďuranovú za

      prísediacich Okresného súdu Martin.

 

L – Doporučuje

 

4. Primátorovi mesta podpísať zmluvu s firmou EKOPOLIS s.r.o.  na výkon zimnej

    údržby miestnych komunikácií v meste Vrútky na obdobie 2003/2004 a 2004/2005.

 

Sú – Súhlasili

 

3. S vyčlenením 200 tis. Sk z Fondu rozvoja bývania na riešenie havarijného stavu strechy    

    na Kafendovej ulici č. 8,  vo Vrútkach.

 

U -  Ukladá

 

6. Prednostovi  MsÚ zapracovať pripomienky MsZ do návrhu rozpočtu tak, aby bol rozpočet

    vyrovnaný.

     Z: v texte                                                  T: 15.11.2003

 

7. Prednostovi MsÚ zvolať rokovanie ohľadne rozširovania TKR s firmou MARTICO, s.r.o.  

    za účasti poslancov MsZ  (PhDr. Hanko, Mgr. Dullová a Kurhajec).

    Z: v texte                                                    T: 30.10.2003

 


Vo Vrútkach, 13.10.2003

 

František Kurhajec

člen návrhovej komisie

 

Ing. Ľubomír Bernát

primátor mesta