UZNESENIE č. 5/2002 zo zasadnutia mimoriadneho
Mestského zastupiteľstva Vrútky z 13.8. 2002

Mestské zastupiteľstvo Vrútky

A- Berie na vedomie:

51. Informáciu o postupe pri preberaní kompetencií v oblasti školstva z Okresného úradu v Martine odboru školstva, mládeže.

52. Informáciu primátora o požiadavke ZMOS-u na poskytnutie príspevku vo výške 1 % z kompenzácie nákladov obcí na vybudovanie plynárenského zariadenia, ktoré boli bez náhrady prevedené do vlastníctva SPP, na čo bola PKB splnomocnená dokumentami - Plnomocenstvom fondu a Príkaznou zmluvou.

J - Schvaľuje

57. Prehľad záväzkov po lehote splatnosti ku dňu 30.6.2002 na prefinancovanie z finančných prostriedkov poskytnutých v rámci kompenzácií z SPP v zmysle “Zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov" - uvedených v prílohe č. 1 zmluvy.

58. Kúpnu zmluvu č.47/02-I uzatvorenú medzi mestom Vrútky a firmou BRA-VUR s.r.o. Vrútky, predmetom ktorej je predaj pozemku p.č.KN 83/8 vo výmere 413 m2 + budova súp.č. 5421 na tejto parcele a predaj z pozemku p.č.KN 83/1, zast.pl. o výmere 3841m2, novovytvorenú p.č.KN 83/19 zast.pl. o výmere 2 054 m2, tak ako je uvedené v geometrickom pláne č. 106/2002 za cenu 1 100 000,-Sk.

59. VZN č.2/2002 o školských obvodoch základných škôl vo Vrútkach.

60. Štatút škôl s právnou subjektivitou v meste Vrútky (Základná škola na Ul. Čachovský rad a M. R. Štefánika, Základná umelecká škola Frica Kafendu, Školská jedáleň na Ul. M.R. Štefánika).

61. Odplatný prevod ukončenej stavby Výtlačné a rozvodné potrubie a dotláčacia stanica Karvaša a Blahovca Vrútky užívateľovi SEVAK š p. Žilina za cenu, z ktorej je odpočítaný štátny príspevok a dotácia SEVAK-u š.p. Žilina.

62. Prehľad kapitálových výdavkov na realizáciu rozvojového programu mesta Vrútky na prefinancovanie z finančných prostriedkov poskytnutých v rámci kompenzácii z SPP v zmysle "Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov"
uvedených v prílohe č.2 zmluvy.

Po - Potvrdzuje

1. Platnosť zriaďovacích listín vydaných Okresným úradom v Martine pre školské zariadenia s právnou subjektivitou (Základná škola na Ulici Čachovský rad a Ul. M.R.Štefánika, Základná umelecká škola Frica Kafendu, Školská jedáleň na Ul. M.R.Štefánika).

2. Platnosť zriaďovacích listín vydaných Okresným úradom v Martine pre školské zariadenia bez právnej subjektivity (Materská škola na Ul. 1. čsl. brigády a Ul. francúzskych partizánov, Školská jedáleň pri MŠ na Ul. 1. čsl. brigády a Ul. francúzskych partizánov, Centrum voľného času DOMINO).

3. Vo funkcii, podľa menovacích dekrétov vydaných Okresným úradom v Martine, riaditeľov jednotlivých škôl a školských zariadení na dobu určitú, do 30.6.2003.

K - Ukladá

5. Predložiť návrh rozpočtu na rok 2003 za školské a predškolské zariadenia bez právnej subjektivity riadené mestom Vrútky.

Z: Ing. Ertl                                                                                                    T: 31.8.2002
6. Písomne požiadať Okresný úrad Martin o zostavenie plánu a rozpočtu miezd a ostatných mzdových vyrovnaní na rok 2003 pre školy, školské a predškolské zariadenia vo Vrútkach.

Z: Ing. Ertl                                                                                                    T: 16.8.2002
7. Predložiť pracovný návrh rozpočtu na rok 2003 za školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou

Z: riaditelia škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou                    T:31.8.2002

Ne - Nepotvrdzuje

1. Zriaďovaciu listinu Materskej školy na ul. Nábrežná - školská jedáleň.

L - Doporučuje

2. Primátorovi mesta Vrútky Ing. Bernátovi oznámiť Mgr. Ivanovi Hajkovi stratu mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva Vrútky, vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení.

Vo Vrútkach, dňa 19.8.2002

František Kurhajec
člen návrhovej komisie

Ing.Ľubomír Bernát
primátor mesta