Uznesenie č. 4/2004

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrútky,

konaného dňa 27.7.2004

 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  VRÚTKY

 

A – BERIE NA VEDOMIE

 

47. Správu o plnení uznesení MsR a MsZ.

48. I. pracovný návrh rozpočtu na rok 2005 s pripomienkami.

49. Informáciu o príprave podujatí poriadaných v rámci Dní mesta a Vrútockého jarmoku 

      s termínovou zmenou a to 23.-25.9.2004.  

50. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o neuznaní 2 faktúr firmou Veriteľ, a.s., tak ako

      bolo prijaté uznesenie MsZ č.3/2004 zo dňa 1.6.2004 bod J/39.

51. Informáciu o výsledku a priebehu verejnej súťaže na rekonštrukciu budovy ZŠ na Ul. M. R.

      Štefánika vo Vrútkach.

52. Prípravu stretnutia poslancov MsZ s občanmi dňa 28.9.2004 so začiatkom o 17.00 hod.     

      v spoločenskej sále Kriváň.

53. Evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu v katastrálnom území mesta

      Vrútky.

54. Udelenie ocenenia Cena primátora mesta Vrútky Správe Národného parku Veľká Fatra

      Vrútky. 

55. Návrh na zabezpečenie vyrovnaného financovania originálnych kompetencií Mesta

      Vrútok v oblasti školstva.

 

J  –  SCHVAĽUJE 

 

51. Udelenie ocenení:                    

-     Cena mesta Vrútky:          MUDr. Eugen Karvaš, in memoriam

                                                                     JUDr. Vladimír Blahovec, in memoriam

-      Pamätný list mesta Vrútky:                    Jozef Koza, in memoriam

Ing. Ján Bohuš

Milan Markovič, st.

Jozef Beňuš

Magdaléna Krejzlová

Šarlota Jochymková  

Ladislav Škovira        

52. Mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi mesta vo výške 15 % jeho mesačného platu, od

      1.7.2004. 

53. Od 1.7.2004 určenie platu hlavnému kontrolórovi mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.

      o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

54. Odpredaj nehnuteľnosti Ladislavovi Zvaríkovi, bytom Uzlovská 9/21, zastupujúceho na

       základe plnej moci záhradkársku oblasť Grúň z p. č. KN 3070/2 o výmere 33 m2 za cenu

       200,-Sk/m2.

55. Zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov v MŠ na 200,-Sk za

       mesiac od 1.9.2004 (za predpokladu schválenia novely vyhlášky MŠ SR).

56. Príspevok na neinvestičné  výdavky na stravovanie v  predškolských zariadeniach mesta

      vo výške  4,-Sk za hlavné jedlo, od 1.9.2004.  

57. Zlúčenie ZŠ na Ul. M. R. Štefánika s MŠ Ul. I. čsl. brigády od 1.1.2005. 

58. Zlúčenie ŠJ pri ZŠ na Ul. M. R. Štefánika a ŠJ pri MŠ na Ul. I. čsl. brigády     

      a Vývarovňu v DOS od 1.1.2005. 

59. Navrhovanú alternatívu č. 2.  V prípade neprevzatia zriaďovateľskej pôsobnosti v MŠ

      Nábrežná mestom Martin, pripraviť vyradenie MŠ na Ulici Nábrežná zo siete školských

      zariadení s termínom od 1.7.2005 a prijať opatrenia na zvýšenie kapacity v MŠ na Ulici

      Francúzskych partizánov. 

60. Zakúpenie nového počítača pre členov MsP Vrútky. 

 

U – UKLADÁ

 

7. Prednostovi   MsÚ spracovať ponuku na predaj objektu terajšieho sídla CVČ DOMINO.

            Z: v texte                                                                  T: do 15.8.2004  

 

8. Prednostovi MsÚ rokovať o možnosti odkúpenia MŠ na UL. Francúzskych partizánov

    a MŠ na Ul.  Sv. Cyrila a Metoda vo Vrútkach.

            Z: v texte                                                                  T: do 15.11.2004

 

 9. Prednostovi MsÚ rokovať s mestom Martin o prevzatí objektu MŠ Nábrežná.

            Z: v texte                                                                  T:  do 15.11 2004

 

S – SÚHLASÍ  

 

2. S predložením projektu v zmysle Sektorového operačného programu (SOP),  Priemysel

    a služby (PS) priorita 2.2. v rozsahu dobudovania kúpaliska a penziónu v réžii MD PVK,

    s.r.o..

 

 

Vo Vrútkach, dňa 29.7.2004

 

 

 

Mgr. Monika Hrádocká

člen návrhovej komisie

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Ľubomír Bernát

                                                                                                  primátor mesta