U z n e s e n i e č. 4/2003
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrútky,
konaného dňa 5.8.2003
 

 

Mestské zastupiteľstvo Vrútky

 

 

A – Berie na vedomie

 

44. Správu o plnení uznesenia MsR a MsZ.

45. Pracovný návrh rozpočtu mesta na rok 2004 s pripomienkami, ktoré budú zapracované

      v II. pracovnom návrhu rozpočtu na rok 2004.

46. Informatívnu správu o zabezpečovaní  investičných akcií pre rok 2004.

47. Informáciu o činnosti hlavného kontrolóra mesta za I. polrok 2003. Informácia

      o vybavovaní  sťažností, podnetov a pripomienok  podaných občanmi na Mestský úrad    

      Vrútky v I. polroku  2003.

48. Informáciu o podnikateľskej činnosti na území mesta Vrútky.

49. Informáciu o príprave podujatí poriadaných v rámci Dní mesta a Vrútockého jarmoku.

50. Správu o činnosti Mestskej polície  Vrútky za I. polrok 2003.

51. Informáciu o uzatvorení poistných zmlúv na školské objekty v správe škôl a školských

      zriadení s právnou subjektivitou.

52. Návrh primátora mesta  na udelenie Ceny žilinského samosprávneho kraja 2004 pre

      Hanu Zelinovú.

53. Informáciu primátora mesta  o prijatí Mgr. Branislava Zacharidesa, prednostu MsÚ na

      dobu neurčitú. 

 

 

 J – Schvaľuje 

 

74. Návrh VZN č. 4/2003 o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia

       úhrady za opatrovateľskú službu.

75. Udelenie: 

       Pamätného listu mesta Vrútky:

-          Základnej škole M.R.Štefánika vo Vrútkach

-          PaedDr. Eduardovi Beke 

-          Mgr. Danici Hajkovej

-          Jaroslave Majorovej.

      Ceny primátora mesta Vrútky:

-          Vdp. Vítovi  Tužinskému 

      Ceny mesta Vrútky:

-          Milanovi Dudášovi, in memoriam   

-          Fridrichovi  Kafendovi,  in memoriam 

76. Odpísanie pohľadávok v čiastke 17 260,-Sk RETA s.r.o. Bratislava a 162 541,-Sk Štefan

       Beňa z účtovného stavu mesta pre nevymožiteľnosť.

77. Predaj nehnuteľnosti Petrovi Turčianskemu s manželkou Evou, bytom P.V. Rovnianka

      5295/6 z  p.č. KN 4434 novovytvorenú p.č. KN 4434/22 o výmere 53 m2, p.č. KN

      4434/23,  TTP o výmere 2 m2, z parcely č. KN 3164/1, TTP novovytvorenú p.č. KN

      3164/105, TTP  o výmere 3 m2  za cenu 200,-Sk/m2

78. Predaj osobných automobilov Škoda Forman, inv.č. 6/017/1 a Škoda Favorit, inv. č.

      6/007/1, v cene najvýhodnejšej  ponuky,  cez bazár.

79. Prijatie 3 nových príslušníkov MsP, podľa výsledkov výberového konania.

80. Zakúpenie nového osobného vozidla pre príslušníkov MsP Vrútky na leasing

      do 400 tis. Sk.

81. Služobnú cestu do družobného mesta Nymburk   pre primátora mesta, prednostu MsÚ, 

      hlavného kontrolóra mesta a Mgr. Stanislava Kupčoka v mesiaci august 2003. 

82. Tajomníkov v komisiách MsZ:

-          komisia športu – Mgr. Ivan Hajko

-          komisia životného prostredia  - Peter Kuchár

-          komisia kultúry – Božena Blahušiaková

-          komisia finančná – Monika Lamošová

-          komisia cestovného ruchu – Dana Chovancová

-          komisia výstavby – Ivan Kováčik

-          komisia sociálna – Ing. Melánia Kuročková

-          komisia kontroly a verejného poriadku – PaedDr. Erika Repková

 

 

R – Ruší

 

  1. Uznesenie MsZ č. 2/2003 zo dňa  1.4.2003, bod S/3.

 

Sú – Súhlasí

 

  1. S postupom primátora mesta pri riešení stretu záujmov u 3 poslancov MsZ Vrútky
    (Blahušiaková, Mgr. Krátky, Mgr. Hajko) a s nástupom nových poslancov MsZ Vrútky
    na I. pracovnom zasadnutí MsZ v mesiaci október 2003.

 

U – Ukladá

 

 

   5. Predsedom komisií MsZ pripomienkovať I. pracovný návrh rozpočtu  mesta na rok 2004.

 

 

      Z: v texte                                                                    T: do 30.10.2003

 

 

      V – Poveruje

 

   1.      Náčelníka MsP p. Šimkoviča predajom osobných automobilov Škoda Forman a Favorit.

 

 

Vo Vrútkach, dňa 7.8.2003

 

PaedDr. Vladimír Vantara

člen návrhovej komisie

 

Ing. Ľubomír Bernát

primátor mesta