Uznesenie č. 4/2002 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrútky,
konaného dňa 16.7.2002

 

Mestské zastupiteľstvo Vrútky

A - Berie na vedomie

45. Plnenie uznesení MsR a MsZ k termínu 16.7. 2002

46. I. pracovný návrh rozpočtu na rok 2003.

47. Vyhodnotenie vykurovacej sezóny 2001/2002.

48. Správu o presune kompetencií na mesto Vrútky a prípravu na ďalšie kompetencie.

49. Informáciu o prerokovaní zadania územného plánu mesta Vrútky v kultúrno-spoločenskej sále Kriváň
     dňa 8.7.2002 o 16.00 hod., po jednomesačnom zverejnení.

50. Organizačné pokyny k zabezpečeniu Vrútockého jarmoku pri príležitosti Dní mesta.

 

J - Schvaľuje

42. Operačný plán zimnej údržby mesta Vrútky na zimné obdobie rokov 2002/2003, s úpravou v článku č.II,
      s vypustením konkrétneho dodávateľa a členov operačného štábu.

43. VZN č.1/2002 o vylepovaní volebných plagátov v meste Vrútky.

44. Udelenie nasledovných ocenení pri príležitosti osláv Dní mesta Vrútky:

Cena mesta Vrútky: Viliam Stražan - in memoriam, František Kováčik Podmagurský - in memoriam,
                               Dobrovoľný požiarny zbor Vrútky

Cena primátora mesta: ZUŠ F. Kafendu Vrútky, Prof. Karol Vojtek, Ing. Dušan Štekláč, CSc., Daniela Siráňová, Jozef Jurečka

Pamätný list: Milan Záborský, Jozef Siráň.

45. Zvýšenie účelovej finančnej rezervy vo výške 96,-Sk/tonu uskladneného odpadu na základe § 22,
     zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch od 1.7.2002.

46. Odpredaj budovy Zdravotného strediska č.s. 4138, pozemok p.č. KN 662/14 o výmere 560 m2 pod budovou a časť z pozemku p.č. KN 662/15 o výmere cca 150 m2, nachádzajúceho sa na Republikánskej č.6 vo Vrútkach podľa znaleckého posudku, spoločnosti ACTEA s.r.o.

47. Odpredaj pozemku z p.č. KN 3164/93 o výmere 18 m2 , nov. p.č. KN 4434/9 o výmere 10 m2 a p.č. KN 1120/45
      o výmere 7 m2 Štefanovi Zbojovi, bytom Horná 40 Vrútky,
za 200,-Sk/m2.

48. Odpredaj pozemku p.č. KN 3384/3 o výmere 81 m2 v lokalite Poddolinky Ing. Tiborovi Jesenskému,
      Železničná 13, Vrútky,
za 150,-Sk/m2.

49. Odkúpenie pozemku z p.č. KN 1079/19 novovytvorené p.č. KN 1079/96 o výmere 3 m2 a 1079/97 o výmere 31 m2,
      zastavaná plocha, od Ladislava Tkáča s manželkou, bytom M.Rázusa 2951/21, Vrútky za 100,-Sk/m2 + 1/2 výdavkov
      za vyhotovenie geometrického plánu.

50. Nájomnú zmluvu o prenájme nebytových priestorov č. 31/02 - 2 (na ul. Kalocsaya č. 3211) , uzatvorenú s nájomcom
      Milanom Fedákom, bytom Horná 120, Lipovec, na dobu neurčitú s ročným nájmom 17.456,-Sk /800,-Sk/m2/
      a 500,-Sk/mesiac za energie.

51. Účasť mesta Vrútky na verejnej dražbe na ubytovňu s reštauráciou "BREZA", nachádzajúcej sa na ul. Partizánskej.

52. Miroslava Chabadu za člena komisie finančno-ekonomickej a správy majetku mesta.

53. Čiastku 255 000,-Sk z Fondu rezerv na materiálno technické zabezpečenie činnosti pracovísk MsÚ Vrútky /školstvo,
      sociálna pomoc, územné plánovanie a stavebný poriadok/.

54. Zmluvu o dielo č. 29/02 - 4 , uzatvorenú s Jozefom Žufkom na opravu terasy, schodišťa, parkiet, kanalizácie
     v budove Kriváň, v hodnote 100 000,- Sk, podľa výberového konania.

55. Zmluvu o dielo č. 38/02 - 5, uzatvorenú s TESINGSTAV s.r.o. Martin na opravu šatní, umyvárky, WC v budove Kina 1. máj,
     v hodnote 346 000,-Sk bez DPH, podľa výberového konania.

56. Zmluvu o dielo č. 37/02 - 5, uzatvorenú s Jozefom Žufkom na opravu sály, parkiet, čistenie textílií na stenách,
     demontáž a montáž lavíc v budove Kina I. máj, v hodnote 383 870,-Sk, podľa výberového konania.

N - Neschvaľuje

2. Návrh Zmluvy o dielo na zabezpečenie zimnej údržby mesta Vrútky na obdobie rokov 2002/2003 s firmou
   
BRA - VUR s.r.o. Vrútky.

 

K - Ukladá

2. Zvolať rokovanie s firmou BRA - VUR s.r.o. Vrútky, vo veci určenia ceny a spôsobu úhrady za garáže č.s. 5421- dielňa,
    sklady, pozemkov p.č. 83/8 o výmere 413 m2 a p.č. 83/19 o výmere
2 054 m2 , vonkajších úprav - montážna rampa,
    spevnená plocha , betónová mazanina, za účasti zástupcov MsZ p. Beláčikovej a p. Kurhajca .

Z : prednosta MsÚ Vrútky T : 31.7. 2002

3. Zvolať pracovné stretnutie komisie kultúry, vzdelávania, športu, mládeže a zástupcov MsZ v školských radách,
    k oboznámeniu o spôsobe presunu kompetencií.

Z : prednosta MsÚ Vrútky T : 31.7. 2002

4. Zabezpečiť práce a služby súvisiace so zimnou údržbou na rok 2002/2003, v zmysle zákona o verejnom obstávaní,
    v zmysle zmien a doplnkov.

Z : prednosta MsÚ Vrútky T : 20.10. 2002

F - Ruší

2. VZN č.1/98 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mesta Vrútky.

Vo Vrútkach 16 .7. 2002

Ing. Ľubomír Bernát
primátor mesta

Mgr. Ivan Hajko
člen návrhovej komisie