Uznesenie č. 3/2005,

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach, 

konaného dňa 5.4.2005

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VRÚTKY

 

A – BERIE  NA  VEDOMIE

 

12. Správu o plnení uznesení MsR a MsZ, ako aj pripomienku Mgr. Kupčoka. 

13. Informáciu o podnikateľskej činnosti na území mesta Vrútky.

14. Vyhodnotenie   činnosti športových klubov a združení, pôsobiacich na území mesta

      Vrútky za rok 2004.

15. Audit.

16. Plán opráv  miestnych komunikácií na rok 2005.

17. Tvorbu a čerpanie Fondu rozvoja bývania za rok 2004.

18. Tvorbu a čerpanie Fondu rezerv v roku 2004.

19. Tvorbu a čerpanie Fondu terciálnej sféry v roku 2004.

20. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Vrútky za rok 2004.

21. Vyhodnotenie sezóny mestského kúpaliska za rok 2004.

22. Plán verejnoprospešných prác na obdobie jar - zima 2005 aj s doplnkom.  

23. Informáciu o činnosti  hlavného kontrolóra mesta Vrútky za II. polrok 2004. Informáciu

      o vykonaných kontrolách, o vymáhaní pohľadávok, o vybavovaní sťažností a podnetov

      podaných občanmi na MsÚ vo Vrútkach. 

24. Závery zo spoločného rokovania MsR Vrútky a MsR Martin, konaného dňa 21.3.2005. 

25. Prípravu vzniku združenia Malá Fatra.

 

J – SCHVAĽUJE 

 

11. Tvorbu a návrh čerpania Fondu rozvoja bývania na rok 2005.

12. Inventarizáciu majetku mesta Vrútky za rok 2004.

13. VZN č.1/2005 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým

       osobám – podnikateľom , ktorých zakladateľom  nie je mesto Vrútky.

14. Vyčlenenie finančných prostriedkov  na kapitálové výdavky pre regionálne školstvo vo

       výške 2 mil. Sk z rozpočtu  školstva určeného na originálne kompetencie.

15. Predaj nehnuteľnosti Mariánovi Martinkovičovi, bytom Kafendova 1, Vrútky  -

      novovytvorená p.č. KN 446/21, záhr. o výmere  86 m2 za cenu 300,-Sk/m2.

16. Predaj nehnuteľnosti Ľuborovi Vladárovi s manželkou Michalou, bytom Kafendova č. 1,

      Vrútky – novovytvorená p.č. KN 446/20, záhrada o výmere 90 m2  za cenu 300,-Sk/m2.

17. Predaj nehnuteľnosti Jaroslavovi Bielikovi, bytom Čachovský rada č. 2, Vrútky –

      novovytvorená  p.č. KN 4408/35, zast. plocha o výmere 2 m2 za cenu 200,-Sk/m2.

18. Predaj nehnuteľnosti Mariánovi Marsinovi s manželkou Annou, bytom S.H. Vajanského

      2/3, Vrútky – novovytvorená p.č. KN 4408/37, zast. plocha o výmere 24 m2,

      novovytvorená p.č. KN 4408/36, zast. plocha o výmere 21 m2 za cenu 200,-Sk/m2.

19. Nájomnú zmluvu č.43/05-2 o nájme nebytových priestorov medzi mestom Vrútky

      a nájomcom FC Lokomotíva Vrútky po zapracovaní pripomienok. 

20. Odmenu primátorovi mesta Vrútky vo výške 35 % súčtu platov za vyhodnotenie obdobie

      roku 2004.

21. Plán činností vecného a finančného zabezpečenia  mesta Vrútky  v zastúpení Byvaterm

      s.r.o. pre rok 2005.

22. Nákup multikáry typu M25 s prídavným zariadením – posypač a radlica v sume 300 tis.

      Sk do firmy kamzík partner Poprad.

23. Prílohu č.2 k Dodatku č.2 k nájomnej zmluve č.26/98-2 (podmienky pre verejnosť na

      letnom kúpalisku vo Vrútkach). 

24. Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.26/98-2  s pripomienkami.

25. Dodatok č. 2 k rokovaciemu poriadku MsZ vo Vrútkach.

26. Smernicu MsZ č.1/2005 o podpore bezpečnosti Informačného systému MsÚ vo Vrútkach

      pri spracovávaní osobných údajov v kolektívnych orgánoch mesta.

27. Odkúpenie majetku zabudovaného na kúpalisku max. do výšky 400 tis. Sk od MD PVK

      s.r.o.. 

28. Zásady odmeňovania primátora mesta pre rok 2005 a ďalšie roky volebného obdobia.

 

Sú – SÚHLASÍ   

 

1. S celoročným hospodárením mesta Vrútky bez výhrad.

2. S vystúpením mesta Vrútky zo Združenia  Turčiansko-važsko-fatranská cesta.

3. So vstupom mesta Vrútky do Združenia Malá Fatra

4. So vstupom mesta Vrútky do Združenia obci NEOS, Rybany v rámci projektu

    „Separovaný zber odpadov“.

5. S úhradou straty služieb vo verejnom záujme v MHD za rok 2005, podľa veľkostného

    koeficientu.  

 

U – UKLADÁ

 

3.         Predsedom komisií MsZ predložiť  hodnotiace kritéria pre prideľovanie dotácii, podľa

VZN č.1/2005.

            Z: v texte                                             T: 25.4.2005  

 

4.         Prednostovi MsÚ zverejniť verejnú ponuku na odpredaj multikáry M25, ŠPZ MT 250

BE.  

            Z: v texte                                             T: v texte      

 

Sp – SPLNOMOCŇUJE

 

1. Komisiu (poverenú uznesením MsZ č. 9/2004, zo dňa 7.12.2004, pod bodom P/1)       

    odkúpením majetku  max. do výšky 400 tis. Sk od MD PVK , s.r.o.

 

 

Vo Vrútkach, dňa 12.4.2005

 

  

PaedDr. Vladimír Vantara

člen návrhovej komisie

 

  

                                                                                                          Ing. Ľubomír Bernát

                                                                                                          primátor mesta