Uznesenie č. 3/2004

zo zasadnutia  Mestského zastupiteľstva Vrútky,

konaného dňa 1.6.2004

 

Mestské zastupiteľstvo Vrútky

 

A – BERIE NA VEDOMIE

 

28. Správu o plnení uznesení MsR a MsZ.

29. Ústnu informáciu k plneniu uznesenia MsZ zo dňa 6.4.2004 bod U/4.

30. Čerpanie rozpočtu Mesta Vrútky za prvý štvrťrok r. 2004.

31. Informáciu o prijatí a čerpaní úveru a o postupe rekonštrukčných prác na prvej etape

      rekonštrukcie Ul. Matušovičovský rad.

32. Správu o činnosti Mestskej polície Vrútky za rok 2003.

33. Správu o činnosti Kultúrneho centra v roku 2003.

34. Správu o činnosti Dobrovoľného požiarneho zboru Vrútky za rok 2003.

35. Správu o činnosti DOS za rok 2003.

36. Správu o činnosti firmy Byvaterm s.r.o. Vrútky za rok 2003.

37. Vyhodnotenie vykurovacej sezóny 2003/2004.

38. Informáciu o činnosti firmy BRAVUR s.r.o. Vrútky za rok 2003.

39. Správu o bezpečnostnej situácii v služobnom obvode Obvodného oddelenia

      Policajného zboru vo Vrútkach.

40. Vyhodnotenie zimnej údržby za obdobie rokov 2003/2004 na území mesta Vrútky

41. Vyhodnotenie rozvoja TKR.

42. Informáciu o konaní riadneho a mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

      Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dňa 22.6.2004.

43. Rozbor miezd zamestnancov Mesta Vrútky.

44. Zoznam uchádzačov o nájomné byty na Ul. Sv. Cyrila a Metoda vo Vrútkach.

45. Služobnú cestu do družobného mesta Fulnek.

46. Informáciu o konaní športových hier samosprávy dňa 25.6.2004 v Mošovciach. 

 

J  – SCHVAĽUJE  

 

33. Poradovník na mestské byty pre rok 2004.

34. Poradovník na mestské byty osobitného určenia pre rok 2004.

35. Návrh VZN č. 4/2004, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/1995 o miestnych

      poplatkoch.

36. Úhradu poplatku za komunálny odpad občanom Vrútok – držiteľom zlatej Jánskeho

       plakety.

37. Plán činností a finančného zabezpečenia Mesto Vrútky v zastúpení Byvaterm s.r.o.

       pre rok 2004.

38. Odpredaj pozemku novovytvorená p.č. 4281/11 , 4281/12 a 4281/13 o celkovej

      výmere 10 m2 pre  Ing. Sumka Michala, bytom Pribinova č.20, Martin  za cenu

      500 Sk/m2.

39. Predaj pohľadávok Mesta Vrútky voči Poliklinike Martin spoločnosti Veriteľ a.s.

      v čiastke 49 467, 60 Sk s dohodnutou výškou navrhnutého z konta do 20 % istiny

      a ponuku všetkých ostatných nevymožiteľných pohľadávok Mesta Vrútky spoločnosti

      Veriteľ a.s.

40. Podporu projektu ZŠ Čachovský rad Otvorená škola 2004 a garantovať spoluúčasť

      na projekte vo výške 15 000,-  Sk a projektu ZŠ na ul. M. R. Štefánika Otvorená

      škola s garanciou do výšky 10 % celkových nákladov projektu.

41. Dohodu o niektorých otázkach súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti medzi Mestom

      Vrútky a Slovak Telecom, a.s..

42. Poverenie Ing. Stanislava Bernáta, primátora mesta Martin, zastupovaním mesta

      Vrútky na riadnom a mimoriadnom valnom zhromaždení Severoslovenskej

       vodárenskej spoločnosti a.s.,  konanom dňa 22.6.2004.  

43. Dopravnú licenciu pre Slovenskú autobusovú dopravu, a.s. Žilina, Košická č.2 na        

      vykonávanie mestskej autobusovej dopravy v meste Vrútky na obdobie od 1. júna 2004 do        

      31. mája 2012.     

44. Cestovný poriadok pre mestskú hromadnú dopravu na území mesta Vrútky.

45. Operačný plán zimnej údržby mesta Vrútky na zimné obdobie rokov 2004-2005.

46. Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych  komunikácií v aglomerácii mesta Vrútky

       v zimnom období 2003/2004.

47. Pridelenie 1 – izbového nájomného bytu p. Eve Koreňovej v 36 bytovke na Ul. Sv.        

      Cyrila a Metoda vo Vrútkach.

48. Pridelenie garáže v 36 bytovke na Ul. Sv. Cyrila a Metoda vo Vrútkach Anne

      Turčinovej.

49. Odvolanie Moniky Lamošovej z komisie finančnej a zvolenie Anny Levákovej za novú

      členku komisie finančnej.

50. Zvýšenie nájmu o 25 % v mestských bytoch okrem nájomných bytov na Ul. Sv. Cyrila

     a Metoda č.72,74,76 a zvýšenie nájmu garáži na Ul. M. R. Štefánika na 600,-Sk/mesiac od

     1.7.2004.  

 

R – RUŠÍ

 

1. Uznesenia MsZ č.2/1996 zo dňa 30.4.1996 – príspevok na úhradu dopravných

     nákladov na MHD občanom Vrútok – držiteľom zlatej Jánskeho plakety.

2. Vývarovňu pre dôchodcov v DOS k 1.1.2005 a schvaľuje zabezpečenie stravovanie      

    dôchodcov a rozvoz stravy prostredníctvom ŠJ pri ZŠ M. R. Štefánika vo Vrútkach.

 

 

 

Vo Vrútkach, dňa 7.6.2004

 

 

PaedDr. Vladimír Vantara

člen návrhovej komisie

 

 

                                                                                              Ing. Ľubomír Bernát

                                                                                              primátor mesta