Uznesenie č.3/2003
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrútky,

konaného dňa 3.6.2003

 

Mestské zastupiteľstvo Vrútky

 

A - Berie na vedomie

 

31.   Správu o plnení uznesenia MsR a MsZ.

32.   Čerpanie rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2003.                                                       ...

33.   Správu o činnosti Mestskej polície Vrútky za rok 2002.

34.   Správu o činnosti Kultúrneho centra za rok 2002.

35.   Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského a záchranného zboru Vrútky za rok 2002
       a Správu o činnosti Dobrovoľného a záchranného zboru Vrútky, kategória Mladých požiarnikov (Plameň).

36.   Správu o činnosti Domu opatrovateľskej služby za rok 2002.

37.   Informáciu o výsledkoch hospodárenia a rozdelenia zisku firmy Byvaterm s.r.o. za rok 2002.

38.   Správu o bezpečnostnej situácii na území mesta Vrútky za rok 2002.

39.   Vyhodnotenie vykurovacej sezóny 2002/2003, zabezpečovanou spoločnosťou Byvaterm s.r.o. Vrútky.

40.  Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií a aglomerácií mesta Vrútky v zimnom období 2002/2003.

41.   Správu o bezpečnostnej situácii v obvode železničnej polície Vrútky za rok 2002.

42.   Informáciu o činnosti firmy BRA-VUR s.r.o. Vrútky za rok 2002 pre mesto Vrútky.

43.   Informáciu o ďalšom vývoji MHD a platnosť licencie pre SAD a.s. Žilina.

 

J- Schvaľuje

 

54.  Poradovník na mestské byty vo Vrútkach na rok 2003 a poradovník na mestské byty osobitného určenia vo Vrútkach na rok 2003.

55.  Prenájom garáží Milanovi Chromcovi, Milanovi Belkovi, Zdenke Halahijovej, Renáte Hudecovej, Miroslavovi Husárovi,
       Milanovi Štrbákovi, Blanke Báliovej, Ing. Jane Rišianovej, Mgr. Petrovi Kolesárovi, Ľubomírovi Hajasovi a Pavlovi Cigánikovi
       v 36 bytovke na ul. sv. Cyrila a Metoda, v zmysle nájomnej zmluvy na byt.
Romanovi Kaněrovi na dobu 1 roka v 36 bytovke
       na ul. sv. Cyrila a Metoda,
Ing. Melánii Kuročkovej a Mgr. Ivanovi Hajkovi v areáli Mestského úradu.

56.  Program trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vrútky s doplnkami.

57.  Plán činnosti a finančného zabezpečenia Mesta Vrútky v zastúpení BYVATERM s.r.o.

        pre rok 2003 a Vecný plán opráv a údržby bytového fondu pre rok 2003.

58.   Operačný plán zimnej údržby mesta Vrútky na zimné obdobie rokov 2003/2004.

59.   Organizačný poriadok Mestského úradu vo Vrútkach.

60.         Zvýšenie nájomného v bytoch, kde sú zriadené Spoločenstvá vlastníkov bytov o 95%
       a v bytových domoch, ktoré neboli určené na odpredaj, zvýšiť nájomné o 40%
       od
1.6. 2003. Zvýšenie nájomného sa netýka 36 bytovky na ul. sv. Cyrila a Metoda vo Vrútkach.

61.  VZN č.3/2003, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2002 o školských obvodoch základných škôl vo Vrútkach.

62.  Služobnú cestu zástupcov mesta Vrútky (Ing. Ľubomír Bernát, Ing. Anna Sviteková,
       Ing.
Jana Rišianová a Božena Blahušiaková) do družobného mesta Fulnek dňa 7.6.2003.

63.   Mgr. Branislava Zacharidesa, prednostu MsÚ za člena Dozornej rady firmy BYVATERM s.r.o. Vrútky.

64.   Na návrh školských rád menovanie do funkcií riaditeľov :

 -          Mgr. Ivan Hajko, ZŠ Čachovský rad Vrútky

-          PaedDr. Erika Repková, ZŠ M.R. Štefánika Vrútky

-          Mgr. Vladimír Krátky, ZUŠ F.Kafendu vo Vrútkach

-      Mariana Ščurová. školská jedáleň a kuchyňa na ul. M.R. Štefánika vo Vrútkach na dobu neurčitú od 1.7. 2003.

65. Členov výberovej komisie (Mgr. Zacharides, Ing. Ertl, Ing. Sviteková, Kubena, Ing.Kerdík)
       na vyhodnotenie ponúk verejnej súťaže „ Zimná údržba miestnych komunikácii v meste Vrútky"
       a členov komisie bez práva vyhodncovať ponuky (Mgr. Dullová, Mgr. Kupčok) na dobu 2 rokov ( 2003/2004 a 2004/2005).

66.        Pomenovanie priestoru pred rímsko-katolíckym kostolom vo Vrútkach na „ Námestie pri rímskokatolíckom kostole"
      a priestoru pred objektom Kriváň vo Vrútkach na
„Námestie Stanislava Zachara" s účinnosťou od 1.10.2003.

67.         Stretnutie poslancov s občanmi dňa 10.6.2003 o 17.00 hod. v kultúrnej sále Kriváň.

68.   Opravu uznesenia MsZ č.7/2002 bod J/71 z 5.11.2002 zo sumy 300,-Sk/m2 na 200,-Sk/m2.

69.  Odvolanie Ľudmily Čuboňovej a Eleny Brezovskej z komisie cestovného ruchu.                                                       

70.   Bohuslava Slezáka a Miroslava Blahušiaka do komisie cestovného ruchu.
71. Odvolanie Dušana Zemana z komisie kontroly a verejného poriadku.

72.  Petra Šimkoviča do komisie kontroly a verejného poriadku.

73.   Menovanie Petra Šimkoviča do funkcie náčelníka MsP Vrútky od 1.7.2003.

 

 

K-Ukladá

 

4. Rozšírenej športovej komisii prerokovať list MD PVK Vrútky predložený MsR a navrhnúť riešenie.

Z: PaedDr. Vantara                            T: 9.6.2003

 

L - Doporučuje                            •

 

3. Vymenovať do funkcie náčelníka MsP Vrútky Petra Šimkoviča.

 

Vo Vrútkach, 9.6.2003

 

 

Mgr. Stanislav Kupčok                                                          Ing. Ľubomír Bernát

člen návrhovej komisie                                                         primátor mesta