UZNESENIE č. 2

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach,

konaného dňa  15.3.2005

 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VRÚTKY

 

A – BERIE NA VEDOMIE

 

  9. Informáciu, že faktúry predložené firmou MD PVK s.r.o.,  za realizácie prác  na kúpalisku

      neboli k 15.3.2005 preplatené.

10. Informáciu o realizácii užšej verejnej súťaže na opravu strechy na objekte MŠ I. čsl.

      brigády vo Vrútkach.

11. Informáciu prednostu MsÚ o služobnej ceste v Dubline, časť Fingal, v dňoch 10.-

      11.3.2005,  za účelom účasti mesta Vrútky v projekte eParticipate.

 

J - SCHVAĽUJE

 

  8. Prenájom objektu „BREZA“ FC Vrútky na dobu 10 rokov za 70 tis. Sk/rok  s tým, že sa

    klub vzdáva finančného príspevku.

  9. Účasť mesta Vrútky v projekte eParticipate, pod gestorstvom komisie cestovného ruchu. 

10. Poskytnutie finančného príspevku vo výške 5 tis. Sk pre Gymnázium vo Vrútkach na

      dokončenie  pripravovanej literárnej zbierky.

 

R – RUŠÍ

 

2. Uznesenie č.8/2004 zo dňa 11.11.2004  body Sú/5 a U/20.

 

P – POTVRDZUJE

 

1. Platnosť nájomnej zmluvy č.26/98-2 + dodatok k nej ( s tým, že do 17.3.2005 budú

    predložené pripomienky k nájomnej zmluve, požiadavky od mesta a ponuka služieb zo

    strany MD PVK).

 

U – UKLADÁ

 

2. Prednostovi MsÚ predložiť návrh nájomnej zmluvy na objekt „BREZA“ pre FC do

    najbližšieho rokovanie MsR dňa 29.3.2005.

    Z: v texte                                                 T: v texte

 

Vo Vrútkach, dňa 21.3.2005

 

 

 

PhDr. Michal Hanko

člen návrhovej komisie

 

                                                                                  Ing. Ľubomír  Bernát

                                                                                  primátor mesta