Uznesenie č. 2/2004

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrútky,

konaného dňa 6.4.2004

 

 

Mestské zastupiteľstvo Vrútky

 

A – BERIE NA VEDOMIE

 

10. Správu o plnení uznesení MsR a MsZ.

11. Stanovisko  hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Vrútky za rok 2003.

12. Tvorbu a čerpanie Fondu rezerv v roku 2003.

13. Tvorbu a čerpanie Fondu terciálnej sféry v roku 2003.

14. Tvorbu a čerpanie Fondu rozvoja bývania za rok 2003.

15. Plán verejnoprospešných prác na obdobie jar - zima 2004.

16. Informáciu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Vrútky za II. polrok 2003. Informáciu

      o vybavovaní sťažností, petícií, podnetov a pripomienok podaných občanmi v II. polroku

      2003 na MsÚ Vrútky.

17. Správu MD PVK, spol. s.r.o. Vrútky o vyhodnotení sezóny na letnom kúpalisku vo

      Vrútkach za rok 2003.

18. Správu o vyhodnotení činnosti spolkov, športových klubov a združení pôsobiacich na

      území mesta Vrútky za rok 2003.

19. Plán zabezpečenia opráv miestnych komunikácií v roku 2004.

20. Informáciu o podnikateľskej činnosti na území mesta Vrútky s doporučením doplniť

      počty služieb. 

21. Informatívnu správu o zabezpečení financovania škôl a školských zariadení zriadených

      mestom Vrútky.

22. Správu audítora o overení účtovnej závierky mesta Vrútky.   

23. Požiadavky  Mesta Vrútky na skvalitnenie starostlivosti  o žiakov a výchovno-

      vzdelávacích služieb poskytovaných v základných školách na území mesta.

24. Metodický pokyn pre ustanovenie rady školy, školského zariadenia v školách

      a školských  zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vrútky.

25. Informáciu o stave projektov z EÚ týkajúcich sa cestovného ruchu.

26. Služobnú zahraničnú cestu (primátora, prednosta 1 poslanec MsZ) do Bielsko-Biala na

      veľtrh o cestovnom ruchu.

27. Informáciu prednostu MsÚ o výsledkoch verejnej súťaže na stavebné úpravy miestnej

      komunikácie Matušovičovský rad vo Vrútkach.

 

J – SCHVAĽUJE 

 

13. Inventarizáciu majetku mesta za rok 2003 a doporučuje zaúčtovať prírastky a úbytky

      v majetku mesta za rok 2003.

14. Tvorbu a návrh čerpania Fondu rezerv v roku 2004 s doplnením čerpania o vyplatenie

       istiny 1 104 tis. Sk na súdny spor firmy Vrútočan a 82 tis. Sk na opravu strechy

       v Materskej škole na Ul. I. čsl. brigády vo Vrútkach.

15. Tvorbu a návrh čerpania Fondu terciálnej sféry  na rok 2004.

16. Tvorbu a návrh čerpania Fondu rozvoja bývania na rok 2004 s doplnením čiastky 200

       tis. Sk na vypracovanie štúdie rozvoja bývania a 6 tis. Sk na merače regulácie tepla

17. Návrh cien pre verejnosť na rok 2004 pre letné kúpalisko vo Vrútkach:

            - dospelí po dovŕšení 18 rokov            40,-Sk

            - deti do 18 rokov                               30,-Sk

- deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 60 rokov a držitelia preukazu ZŤP – zdarma

18. Predaj nehnuteľnosti pre  ATYP ROYAL, s.r.o. ul. I. čsl. brigády 24 Vrútky, z p.č. KN

580/7  novovytvorená p.č. KN 580/20, zastavaná plocha o výmere cca 150 m2 za cenu 800,-Sk/m2.

19. Predaj nehnuteľnosti  pre ATYP ROYAL, s.r.o. ul. I. čsl. brigády 24, Vrútky  z p.č. 580/7     

      novovytvorenú p.č. KN 580/19, zastavaná plocha o výmere 41 m2 za cenu 800,-Sk/m2.

20. Predaj nehnuteľnosti Ing. Martinovi  Čamborovi  s manželkou, bytom Sv. Cyrila  

a Metoda 6, Vrútky z p.č. 4436, novovytvorenú p.č. KN 4436/2 vodné plochy o výmere 60 m2 za cenu 200,-Sk/m2.

21. Predaj nehnuteľnosti Ing. Štefanovi Vevericovi s manželkou, bytom Horná 18, Vrútky

      z p.č. KN 1101/1, novovytvorená p.č. KN 1101/28, t.t.p. o výmere 132 m2, z p.č. KN

      1134/1, t.t.p. novovytvorenú p.č. KN 1134/61, o výmere 64 m2, z p.č. KN 4434,

      novovytvorená p.č. KN 4434/26 o výmere 51 m2 za cenu 200,-Sk/m2.  

22. Smernicu pre verejné obstarávanie – Podprahová metóda s nižšou cenou.

23. VZN č. 2/2004 o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade. 

24. Predaj nehnuteľnosti p. Štefanovi Kyselovi s manželkou, bytom Horná č. 28, Vrútky 

      z p.č. KN 1101/1, or. P. novovytvorenú p.č. KN 1101/21, or.p. o výmere 233 m2 za cenu

      200,-Sk/m2

25. Predaj nehnuteľnosti p. Jánovi Bugelovi s manželkou , bytom Horná č. 30, Vrútky   z p.č.

      KN 1101/1, or. P. novovytvorenú p.č. KN 1101/21, or.p. o výmere 233 m2 za cenu 200,-

      Sk/m2.

26. Odpísanie pohľadávok  v čiastke 209 404,-Sk – firma KK-M Agropodnik  z dôvodu

ukončenia konkurzu vyhláseného uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 51-24K 359/98-1718. 

27. Odmenu pre primátora mesta za rok 2003 vo výške 35 % súčtu platov za vyhodnotené

       obdobie.

28. Zástupcov mesta Vrútky v radách škôl a školských zariadení zriadených mestom      

      Vrútky:

-         Gymnázium na Ul. Čachovský rad:  PaedDr. Darina Boháčová,

-         Základná škola na Ul. Čachovský rad: Anna Okuliarová,  PaedDr. Vladimír Vantara,  Miroslav Blahušiak

-         Základná škola na Ul. M. R. Štefánika: Anna Okuliarová, PaedDr. Vladimír Vantara, Ľubomír Husovský 

-         Základná umelecká škola F. Kafendu: Mgr. Stanislav Kupčok, PhDr. Michal Hanko, Ing. Janka Rišianová 

-         Materská škola na Ul. I. čsl. brigády: Anna Galisová, 

-         Materská škola na Ul. Francúzskych partizánov:  Ing. Svetozár Lamoš, 

-         Materská škola na Ul. Nábrežná: Mgr. Monika Hrádocká, 

-         Materská škola Ul. Sv. Cyrila a Metoda František Kurhajec, 

-         Centrum voľného času DOMINO: Mgr. Stanislav Kupčok, 

29. Stanovenie kritérií na ročné odmeny pre prednostu MsÚ na rok 2004.

30. Stanovenie kritérií odmeňovania pre hlavného kontrolóra mesta  na rok 2004.

31. VZN č.3/2004 o označovaní ulíc v meste Vrútky.

32.Uvoľnenie finančnej čiastky vo výške 7 tis. Sk z položky príspevky telovýchovným

      zariadeniam z rezervy,  pre TJ Lokomotíva Vrútky.

 

S   – SÚHLASÍ

 

  1. S celoročným hospodárením bez výhrad

 

 

 U – UKLADÁ

 

4. Komisii finančno-ekonomickej  vykonať rozbor o ďalšom nakladaní objektu BREZA.

    Z: v texte                                                             T: 17.52004

 

5. Komisii finančno-ekonomickej koordinovať prácu komisie vytvorenej za účelom

    zhodnotenia stavu miestnych komunikácii a verejného osvetlenia.

    Z: v texte                                                            T: 12.7.2004                                                

 

6. Hlavnému kontrolórovi mesta zvolať komisiu vytvorenú z 1 pracovník MsÚ, Kurhajec,       

    PaedDr. Vantar, Ing. Lamoš, Okuliarová  skontrolovať a prehodnotiť nájomnú zmluvu

    č.13/01-2.

    Z: v texte                                                             T: 17.5.2004                                                

                                                                                                                                                                    

 

 

Vo Vrútkach, dňa 13.4.2004

 

 

 

 

Mgr. Veronika Dullová

člen návrhovej komisie

 

Ing. Ľubomír Bernát

primátor mesta