UZNESENIE č.2/2003
z rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva Vrútky

konaného dňa 1.4.2003

Mestské zastupiteľstvo Vrútky

A - Berie na vedomie

11.     Kontrolu plnenia uznesení MsR a MsZ.
12.     Audit za rok 2002.
1
3.
     Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Vrútky za rok 2002.
14.
    
Tvorbu a čerpanie Fondu rezerv v roku 2002.
15.
    
Tvorbu a čerpanie Fondu terciálnej sféry v roku 2002.
16.     Tvorbu a čerpanie Fondu rozvoja bývania za rok 2002.
17.     Plán zabezpečenia opráv miestnych komunikácií v roku 2003.
18.
    
Informáciu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Vrútky za II. polrok 2002.
        Informáciu o vybavovaní sťažností, podnetov a pripomienok
podan
ých občanmi na MsÚ v II. polroku 2002.
19.   Správy o činnosti Slovenského zväzu zdravotne postihnutých l. a II. za rok 2002.
20.
  
Správa o činnosti  Slovenského zväzu sluchovo postihnutých za rok 2002.
21.     Správa o činnosti Klubu dôchodcov za rok 2002.
22.
    
Správa o činnosti Klubu Sclerosis multiplex Turiec za rok 2002.
23.
     
Správy o činnosti spolkov, športových klubov a združení pôsobiacich na území mesta Vrútky za rok 2002.
24.
     
Prípravu sezóny mestského kúpaliska na rok 2003.
25.
     
Správu o činnosti Zväzu diabetikov Slovenska, ZO DIAMART, Martin.
26.
     
Informáciu o spracovaní konceptu územného plánu mesta Vrútky a odporúča spracovať súborné stanovisko
       v zmysle
predneseného vyhodnotenia pripomienok ku konceptu mesta Vrútky.

27.
     
Informáciu o revízii údajov katastra nehnuteľností.
28.
     
Informáciu o príprave referenda a spracovania výsledkov vstupu SR do Európskej únie v dňoch 16. -17. 5. 2003.
29.
     
Informáciu o služobných cestách do Fulneku a Nymburku v mesiacoch apríl a máj 2003.
30.
     
Informáciu prednostu MsÚ o seminári, organizovanom RVC Martin, určenom poslancom MsZ.


J - Schvaľuje
 

34.    Správu o inventarizácii majetku mesta k 31.12. 2002.
35.
   Tvorbu a návrh čerpania Fondu rezerv v roku 2003.
36.
    
 Tvorbu a návrh čerpania Fondu terciálnej sféry na rok 2003.
37.
   Tvorbu a návrh čerpania Fondu rozvoja bývania v roku 2003.
38.
   Rokovací poriadok MsR, MsZ a komisií MsZ.
39.
   Ceny vstupného na kúpalisko pre verejnosť na sezónu 2003.
40.
     
Pridelenie bytu v DOS p. Viere Vajdovej.
41.
   
Zoznam uchádzačov o prenájom garáží a mesačný nájom za garáž v sume 600 Sk.
42.
   Zásady na odmeňovanie poslancov MsZ Vrútky a členov komisií MsZ.
43.
   
Prenájom pre MD PVK, s.r.o., na nehnuteľnosť „BREZA" - p. č. KN 1072/4 o výmere 179 m2 zo s.č. 3493 a p. č. KN 1072/5
       
o výmere 463 m2 za cenu 100 000 Sk/ročne, pričom investície budú odpočtom z nájmu.

44.
   
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 57/96-2 pre Branislava Spišáka - potraviny Spiško, pozemok pod stánkom oproti areálu
       
MŠ Nábrežná, p. č. KN 7071, na dobu 2 rokov za cenu 500 Sk/m2.

45.
     
Kúpu nehnutelhosti z p. č. KN 1078/1 novovytvorená p. č. KN 1078/3, zast. pl. o výmere 26 m2 od Eugena Richtera
    
s manželkou, bytom Partizánska č. 51, Vrútky za 100 Sk/m2.
46.     Odmeny pre poslancov MsZ za l. štvrťrok 2003.
47.
  
Plán verejnoprospešných prác na obdobie jar - jeseň 2003.
48.
    
Určovanie nepoužitých súpisných čísel stavbám v poradí od 1....... 2518 v katastrálnom území mesta Vrútky.
49.
    
Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu Vrútky.
50.
    
Predĺženie  nájomnej zmluvy č. 13/01-2 na mestské kúpalisko do 15. 5. 2011.
51.   Znenie petície občanov mesta Vrútky proti zriadeniu utečeneckého tábora vo Vrútkach.
52.
    
Petičný výbor tvorený 13 poslancami MsZ.
53.
    
Za predsedu petičného výboru Boženu Blahušiakovú.

 


K - Ukladá

3.    Prednostovi MsÚ zabezpečiť analýzu žiadostí o prenájom garáží v 36-bytovke na Ul. sv. Cyrila a Metoda.

Z: v texte
T: 27.5.2003 


S - Súhlasí

2.     S celoročným hospodárením bez výhrad.
3.
    
S podpísaním dodatku č. 2 nájomnej zmluvy o prenájme energetických zariadení medzi mestom Vrútky a firmou BYVATERM, s. r. o.L - Odporúča

2. Aby činnosť kronikára mesta Vrútky zabezpečovalo Kultúrne centrum Vrútky, odbornými pracovníkmi a financovalo ju od 1.1. 2003.


N - Neschvaľuje

2. Nájomnú zmluvu č.16/03-2 na garáž za MsÚ Vrútky, p. č. KN 83/1 pre Z. Tomčíka, bytom Gándiho č.6, Martin.


P - Potvrdzuje

1. Uznesenie MsZ č. 1/2003, bod L/1.Vo Vrútkach, 8. 4. 2003

František Kurhajec
člen návrhovej komisie

Ing. Ľubomír Bernát
primátor mesta