UZNESENIE č. 1/2005

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrútky,

konaného dňa  8.2.2005

 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO VRÚTKY

 

A – BERIE NA VEDOMIE

 

 1. Správu o plnení uznesení MsR a MsZ.
 2. Vyhodnotenie činnosti MsR a komisií MsZ za rok 2004.
 3. Správu o činnosti Slovenského zväzu zdravotne postihnutých I. a II. za rok 2004.
 4. Správu o činnosti Slovenského zväzu sluchovo postihnutých za rok 2004.
 5. Správu o činnosti Klubu dôchodcov za rok 2004.
 6. Správu o činnosti klubu Sclerosis multiplex Turiec za rok 2004.
 7. Vyhodnotenie Programu trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vrútky.
 8. Nesplnenie uznesení MsZ č.5/2004, zo dňa 18.8.2004 a 7.9.2004  bod U/11  a  MsZ č.7/2004, zo dňa 12.10.2004, bod U/17.

 

J –  SCHVAĽUJE

 

 1. Určenie platu primátora mesta Vrútky  na základe zákona č.253/1994 Z.z.  v znení

        neskorších zmien a doplnkov, vynásobeného koeficientom 1,4.

 1. Františka Kurhajca za  predsedu mandátovej komisie.
 2. Návrh opráv miestnych komunikácií a verejného osvetlenia  v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2005.
 3. Nájom pre Evu Šutárikovú na dvojgaráž na účely skladu, nachádzajúcu sa v objekte MsÚ vo Vrútkach za cenu 31 500,-Sk/rok.  
 4. Prípravu výstavby bytovky na Ulici Sládkovičovej, podľa  dodávateľa – Stavoindustria L. Mikuláš.   
 5. Rozpočet na rok 2005, podľa návrhu rozpočtu na rok 2005, predloženého MsZ dňa 7.12.2004.
 6. Predĺženie termínu na plnenie uznesenia  MsZ č.5/2004, zo dňa 18.8.2004 a 7.9.2004, bod U/11 a  MsZ č.7/2004, zo dňa 12.10.2004, bod U/17 do 18.3.2005.

 

R - RUŠÍ

 

      1.    Uznesenia  MsZ č.9/2004 zo dňa 7.12.2004, bod N/5.

 

U - UKLADÁ

 

 1. Predsedom komisií MsZ predložiť MsR stanoviská a doplnky k Zásadám odmeňovania primátora mesta Vrútky na rok 2005 a ďalšie roky volebného obdobia.  

Z: v texte                                                                              T: 25.3.2005 

 

Vo Vrútkach, dňa 14.2.2005

 

 

 

 

Ing. Svetozár Lamoš                                                                                         Ing. Ľubomír Bernát

člen návrhovej komisie                                                                                     primátor mesta