UZNESENIE č. 1/2004

zo zasadnutia  Mestského zastupiteľstva Vrútky,

konaného dňa 10.2.2004


Mestské zastupiteľstvo Vrútky

 

A -  BERIE NA VEDOMIE

 

 1. Správu o plnení uznesení MsR a MsZ. 
 2. Správu o činnosti ZO SZZP Vrútky I. a II. za rok 2003.
 3. Správu o činnosti Klubu sclerosis multiplex Turiec za rok 2003.
 4. Správu o činnosti Slovenského zväzu sluchovo postihnutých za rok 2003.
 5. Správu o činnosti Klubu dôchodcov za rok 2003.
 6. Vyhodnotenie činnosti MsR komisií MsZ za rok 2003.
 7. Informáciu o príprave spoločného stretnutia občanov mesta s poslancami MsZ  dňa 12.3.2004 o 17.00 hod. v spoločenskej sále Kriváň.
 8. Harmonogram termínov verejného obstarávania „Stavebné  úpravy miestnej komunikácie ul. Matušovičovský rad, Vrútky“. 
 9. Informáciu o zabezpečení priebehu volieb prezidenta SR a referenda o skrátení funkčného obdobia vlády SR.  

 

J – SCHVAĽUJE

 

 1. Predaj nehnuteľnosti Irme Lakošovej, bytom J. Kalinčiaka 13, Vrútky a RNDr. Eve

Bukovskej rod. Lakošovej, bytom Exnárová 2,  Martin z p.č. KN 683/1

novovytvorenú p.č. KN 683/3, zast. pl. o výmere 106 m2 za cenu 500,-Sk/m2.

 1. VZN č.1/2004 o vylepovaní volebných plagátov v meste Vrútky.
 2. Poriadok odmeňovania zamestnancov mesta Vrútky a štatutárnych zástupcov rozpočtových a príspevkových organizácií s právnou subjektivitou  zriadených mestom Vrútky so zapracovanými pripomienkami.
 3. Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia budovy  ZŠ Ul. M. R. Štefánika“, predkladaného v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov z Fondu rezerv. 
 4. Určenie platu primátora mesta na základe zákona č.253/1994 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, vynásobeného koeficientom 1,4.
 5. Návrh osnovy  pre spracovanie:

-         Správy o činnosti rady školy,

-         Správy o činnosti rady školského zariadenia,

-         Správy o činnosti Mestskej školskej rady, za príslušný školský rok, pre rokovanie MsZ vo Vrútkach.

 1. Zásady odmeňovania primátora Mesta Vrútky na rok 2004 a ďalšie roky volebného obdobia. 
 2. Mgr. Veroniku Dullovú  a Františka Kurhajca za členov komisie pre vyhodnotenie ponúk (bez práva  vyhodnocovať ponuky) verejnej súťaže na predmet obstarávania : Stavebné úpravy   miestnej komunikácie ul. Matušovičovský rad, Vrútky
 3. Doplnok k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ a členov komisií MsZ Vrútky, podľa návrhu finančnej komisie.
 4. Mgr. Stanislava Kupčok a Ing. Svetozára Lamoša  za členov komisie na vyhodnocovanie ponúk verejného obstarávania na predmet obstarávania „Rekonštrukcia budovy ZŠ Ul. M. R. Štefánika Vrútky“.
 5. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.13/03-2 uzatvorenej medzi mestom Vrútky a ZSŽ – PS Bratislava ohľadom prenájmu materskej školy na Ul. Sv. Cyrila a Metoda vo Vrútkach.
 6. Udelenie odmeny primátorovi mesta Ing. Ľubomírovi Bernátovi pri príležitosti životného jubilea 50 rokov vo výške 20 000,-Sk.

 

      N – NESCHVAĽUJE

 

1. Zníženie nájomného pre MD PVK , s.r.o. Vrútky za objekt BREZA zo 100 000,-Sk/  

    ročne na 25 000,-Sk/ročne.

   

            Na – NAVRHUJE

       

            1. Zrušenie nájomnej zmluvy č.15/03-2 uzatvorenej medzi mestom Vrútky a MD                 

                PVK, s.r.o. Vrútky  na  prenájom objektu BREZA.

 

U – UKLADÁ

 

1. Vypracovať požiadavky  mesta na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a

     výchovno- vzdelávacích služieb, ako podklad pre spracovanie Koncepcie na úseku          

     školstva. 

     Z: prednosta MsÚ                                                          T: 30.3.2004

 

2. Vypracovať scenár osláv 60. výročia SNP v spolupráci s riaditeľkou Kultúrneho

     centra Vrútky a  komisiou kultúry MsZ.

     Z: prednosta MsÚ                                                           T: 30.3.2004

 

3. Vyzvať záujemcov  o nehnuteľnosť BREZA na predloženie projektu ďalšieho    

    využitia tohto objektu.

       Z: prednosta MsÚ                                                           T: 30.3.2004

 

 

 

Vo Vrútkach, dňa   12.2.2004

 

 

 

 

Mgr. Stanislav Kupčok

člen návrhovej komisie

 

 

 

                                                                                              Ing. Ľubomír Bernát

                                                                                              primátor mesta