Uznesenie č.1/2003
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
konaného dňa 4.2.2003
 

Mestské zastupiteľstvo Vrútky 

 A – Berie na vedomie 

 1. Kontrolu plnenia uznesení MsR a MsZ.
 2. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Vrútky k návrhu rozpočtu mesta na rok 2003.
 3. Informáciu primátora mesta o odvolaní Ing. Dušana Ertla z funkcie prednostu MsÚ a vymenovaní Mgr. Branislava Zacharidesa za prednostu  MsÚ k 1.3.2003.
 4. Informáciu primátora mesta, že podľa právneho názoru Ministerstva vnútra SR dochádza  u 3 poslancoch  MsZ Vrútky  k stretu záujmov.
 5. Informáciu, že Mgr. Hajko sa obrátil na Ministerstvo SR , Ústavný súd a ombudsmana so žiadosťou  o výklad zákona č. 369/1990 Zb.  
 6. Informáciu o verejnom prerokovaní konceptu Územného plánu mesta Vrútky dňa 19.2.2003.
 7. Informáciu o kolaudácií 36-bytovky na ul. Sv.Cyrila a Metoda vo Vrútkach dňa 23.1.2003.
 8. Informáciu o výsledkoch prieskumu týkajúceho sa rozširovania káblovej televízie na území mesta Vrútky Mestským úradom Vrútky.
 9. Informáciu o priebehu preberania Materskej školy na ul. Sv.Cyrila a Metoda vo Vrútkach.
 10. Informáciu o pripravovanom Plese športovcov spojenom s vyhlasovaním najlepších športovcov mesta Vrútky za rok 2002,
  dňa 28.2.2003 v spoločenskej sále Kriváň.


J – Schvaľuje

 1. Rámcový plán činnosti MsR a MsZ na rok 2003.
 2. Plány činností jednotlivých komisií MsZ na rok 2003 s pripomienkami.
 3. Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2003.
 4. Rozpočet  mesta na rok 2003.
 5. VZN č.1/2003 o dani z nehnuteľnosti.
 6. VZN č.2/2003  o niektorých podmienkach držania psov.
 7. Stanovenie platu primátora mesta Vrútky a Zásady odmeňovania primátora mesta Vrútky na rok 2003 a ďalšie roky volebného obdobia.
 8. Stanovenie kritérií odmeňovania hlavného kontrolóra mesta Vrútky na rok 2003 s doplnenými pripomienkami.
 9. Stanovenie kritérií na ročné odmeny pre prednostu MsÚ na rok 2003 s doplnenými pripomienkami.
 10. Stanovenie kritérií na ročné odmeny pre náčelníka MsP na rok 2003 s doplnenými pripomienkami.
 11. Stanovenie kritérií na ročné odmeny pre riaditeľku Kultúrneho centra Vrútky na rok 2003 s doplnenými pripomienkami.
 12. Odvolanie Dušana Zemana z funkcie náčelníka MsP a poverenie Petra Šimkoviča dočasným vedením MsP k 1.3.2003.
 13. Spôsob vyplácania odmien účinkujúcim na občianskych obradoch.
 14. Metodický pokyn na postup pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác pre Mesto Vrútky.
 15. Nájomnú zmluvu č.3/03 - 2 uzatvorenú medzi Mestom Vrútky a Viliamom Maruniakom – 250,-Sk/m2 nebytového priestoru na dobu neurčitú.
 16. Nájomnú zmluvu č.4/03 - 2 uzatvorenú  medzi Mestom Vrútky a Petrom Kvorkom  - 250,-Sk/m2 nebytového priestoru  na dobu neurčitú.
 17. Nájomnú zmluvu č. 5/03 - 2 uzatvorenú medzi Mestom Vrútky a Karolom Žilinčíkom /KANIVER/  - 250,-Sk/m2  nebytového priestoru na dobu neurčitú.
 18. Nájomnú zmluvu č.6/03 - 2 uzatvorenú medzi Mestom Vrútky a Ing. Dušanom Ertlom   250,-Sk/m2 nebytového priestoru na dobu neurčitú.
 19. Nájomnú zmluvu č.9/03 - 2 uzatvorenú medzi Mestom Vrútky Mgr. Branislavom Zacharidesom   250,-Sk/m2 nebytového priestoru na dobu neurčitú.
 20. Odpredaj pozemkov firme GERMONT s.r.o., zastúpenej konateľom Bordášom Milanom so sídlom  M.R.Štefánika 206 Trebišov, za hodnotu nákladov spojených s vyhotovením zmluvy – vyhotovenie geometrického plánu, kúpnej zmluvy, správne poplatky.
 21. Správu o zefektívnení činnosti MsP na obdobie rokov 2003 až 2006.
 22. Pridelenie bytu v DOS pre Samuela Ruttkaya a Evu Rizmanovú.
 23. Odpustenie poslednej splátky vo výške 2 000,-Sk pre MUDr. Ivana Hromca.
 24. Nákup  mechanizmov v hodnote 200 tis. Sk v rámci schváleného rozpočtu z položky verejná zeleň.
 25. Komisiu v zložení B. Blahušiaková, Mgr. V. Dullová, Mgr. S. Kupčok a F. Kurhajec, ktorá vypracuje a predloží návrh na odmeňovanie poslancov MsZ Vrútky na volebné obdobie rokov 2002 až 2006.
 26. Pravidlo, že materiál vo veci odpredaja, resp. nájmu nehnuteľností v tabuľkovej forme, je podkladovým materiálom pre vyhotovenie zmlúv.
 27. Odvolanie p. Paulíny Valkovej z funkcie kronikárky mesta.
 28. Odvolanie Ing. Dušana Halušku z komisie verejného poriadku a kontroly.
 29. Odvolanie Ing. Ladislava Kršku z finančnej komisie.
 30. Odvolanie Anastázie Šarlúškovej zo sociálnej komisie.
 31. Františka Kurhajca za člena komisie verejného poriadku a kontroly.
 32. Annu Galisovú za členku finančnej komisie.
 33. Máriu Šafárikovú za členku sociálnej komisie.


K – Ukladá

1. Komisii na vypracovanie návrhu odmien pre poslancov MsZ predložiť návrh odmeňovania.

Zodpovedný : v texte           Termín: 18.3.2003

 2. Predsedovi komisie kultúry pripraviť všetky materiály týkajúce sa  pomenovania priestoru pred MsÚ „Námestie  rímsko-katolíckeho kostola“.

 Zodpovedný: v texte           Termín: bez určenia termínu

 
N – Neschvaľuje 

1. Navýšenie základného imania a percentuálneho podielu vo firme BRA-VUR s.r.o.


L – Odporúča

1. Mgr. Ivanovi Hajkovi, Mgr. Vladimírovi Krátkemu a Božene Blahušiakovej ponechať poslanecký mandát  do vyriešenia problému  týkajúceho sa stretu záujmov
    (odpoveď Ústavného súdu  resp. výsledok rokovania v NR SR).


Po – Podporuje

1. Vyhlásenie členov Združenia rodičov Materskej školy  na ul. Sv.Cyrila a Metoda k situácii vzniknutej snahou ŽSR Bratislava o zrušenie materskej školy.


S – Súhlasí

1. So zakúpením sociálnej bunky v mesiaci apríl 2003 z neplánovaných príjmov.

 

Vo Vrútkach, 7.2.2003

Mgr. Stanislav Kupčok
člen návrhovej komisie

Ing. Ľubomír Bernát
primátor mesta