FOND MALÝCH PROJEKTOVSpojila nás Košicko-Bohumínska železnica


Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Žiadateľ: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, Vrútky

Hlavný cezhraničný partner: Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., Frýdlantská 499/5, Ostrava

Názov malého projektu: Spojila nás Košicko-bohumínska železnica

Celkové výdaje malého projektu: 43 240,74 €

Požadovaná výška NFP: 34160,18 €

Termín realizácie: 10/2019 – 03/2021

Prioritná os: 2 Kvalitné životné prostredie

Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Oblasť podpory: 094 Ochrana, rozvoj a podpora verejných aktivít v oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva

Forma financovania: 01 Nenávratný grant

Zástupcovia slovenskej a českej strany pri podpise Partnerskej dohody vo Vrútkach

Zhrnutie projektu: Zameranie projektu „Spojila nás Košicko-bohumínska železnica” je podpora zvýšenia atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu, čo hodlajú žiadateľ Mesto Vrútky a hlavný cezhraničný partner Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. dosiahnuť spoluprácou pri využívaní spoločnej železničnej histórie severnej časti tohto prihraničného územia. Osou aktivít žiadateľa a partnera bude Košicko - bohumínska železnica, ktorej historický potenciál pre zvýšenie atraktívnosti tohto územia obaja partneri zvýšia spoločnými aktivitami. Z nich najvýznamnejšou bude vytvorenie stálej historickej expozície v meste Vrútky, ktorej dominantná časť bude venovaná epoche pary a parných rušňov, ktorá z malej obce urobila významnú železničnú križovatku.

K prehĺbeniu atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva prispejú aj všetky naplánované úlohy a aktivity projektu: zrealizuje sa jedna investičná a tri neinvestičné (mäkké) aktivity, ktoré zrealizujeme vzájomnou cezhraničnou spoluprácou žiadateľa a partnera. Z investičného hľadiska zrekonštruuje žiadateľ priestory vo svojom objekte za účelom inštalácie stálej interaktívnej expozície, ktorej cezhraničný rozmer bude tvoriť jednak prezentácia histórie Košicko – bohumínskej železnice a železničných Vrútok a jednak prezentácia osobností, ktoré pomáhali rozvíjať vzájomné vzťahy komunít z oboch strán hranice. Interaktívnosť expozície znásobia moderné IKT nástroje. Pokiaľ ide o neinvestičné aktivity, prvou z nich bude séria troch „Diškurovaní o histórii“, čo budú besedy pre verejnosť spojené s prezentáciami na vybrané témy zvýrazňujúce spoločné cezhraničné kultúrne a historické dedičstvo, pričom min. jednej z nich sa so svojou prezentáciou zúčastní aj cezhraničný partner. Druhou mäkkou aktivitou bude vyhotovenie spoločného stolového kalendára s historickými fotografiami a dôležitými dátumami udalostí zo spoločnej histórie tohto prihraničného územia. Naplánované sú exkurzie na obe strany hranice a vytvorenie dvoch videodokumentov.


Celkový rozpočet projektu: 43 240,74 €

z toho:

69 % Európsky fond regionálneho rozvoja: 29 836,11 €

8,12 % prostriedky zo štátneho rozpočtu: 3 510,13 €

22,88 % spolufinancovanie Mestom Vrútky: 9 894,50 €.


Výstupy projektu :

Videodokument o histórii Košicko - bohumínskej železnicePrezentácia osobností, ktoré pomáhali rozvíjať vzájomné vzťahy komunít z oboch strán hraniceSlovensko - český stolový kalendár zameraný na históriu Košicko - bohumínskej železnice
Pozvánka na Cezhraničné diškurovanie o histórii - online podujatie k projektu Spojila nás Košicko - bohumínska železnica


Cezhraničné diškurovanie o histórii - záznam z online podujatia