Miestna občianska poriadková služba

Mesto Vrútky začalo dňa 1. decembra 2017 realizovať projekt: Miestna občianska poriadková služba. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, a to predovšetkým Rómov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v spolupráci s Úradom splnomocnenca SR pre rómske komunity, vyhlásilo dňa 24. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá je zameraná na vytvorenie miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) v obciach, s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Mesto Vrútky sa rozhodlo zapojiť do tejto výzvy. Výsledkom je schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 47. 882,56 eur, pričom celkové náklady projektu predstavujú 50.402,70 eur.

„Mesto Vrútky v rámci projektu 'Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby vo Vrútkach (MOPS)' vytvorilo dvojčlennú Miestnu občiansku poriadkovú službu, členovia ktorej budú svojou aktívnou účasťou, asertívnym zasahovaním, vyjednávaním a vlastným príkladom ovplyvňovať komunitu v konkrétnych častiach mesta. K hlavným kompetenciám členov MOPS bude patriť zabezpečovanie podpory dochádzky do školy u maloletých osôb, a to v súvislosti s vynechávaním školskej dochádzky a záškoláctvom, či dohliadanie na bezpečnosť pri presune do a zo školy, predovšetkým z dôvodu pohybu po komunikácii mimo priechodu pre chodcov.

Z pohľadu ochrany životného prostredia budú členovia MOPS podnecovať obyvateľov daných lokalít k eliminácii prípadných nelegálnych skládok odpadu, dohliadať na zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob alebo do miestnych vodných tokov, či vypaľovania trávy a lesných porastov.

Nemenej dôležitá je aj ochrana života a zdravia obyvateľov komunít súvisiaca s informovaním o potrebe zdravotnej prevencie, o vedení motorových a nemotorových vozidiel bez vodičského oprávnenia alebo pod vplyvom alkoholu.

V kontexte ochrany majetku obyvateľov obce budú zabezpečovať dostatočné informovanie v tejto oblasti, zisťovať vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov či zrazenia osôb, ktoré vznikne dôsledkom konania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.

„Členovia MOPS vybavení potrebnými pracovnými pomôckami (rovnošata, baterka, fotoaparát) budú predchádzať vzniku deviantného správania v rómskej komunite upozorňovaním ich príslušníkov na negatívne dôsledky takejto činnosti, budú tiež monitorovať miesta, kde je predpoklad združovania sa osôb so sklonom k deviantnému správaniu a kriminalite a v prípade potreby budú nápomocní Mestskej polícii či Policajnému zboru vo Vrútkach“. Cieľovou skupinou budú práve príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít na ulici Kafendova vo Vrútkach. Celková dĺžka realizácie projektu predstavuje 36 mesiacov a tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.