Správne konania

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu MsÚ Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, odbor výstavby a životného prostredia, alebo elektronicky na adresu dana.pozorciakova@vrutky.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.
Potvrdenie záujmu urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.

 

Číslo konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania Predmet konania
2005/2019 24.9.2019 25.9.2019 1.10.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub 6 ks drevín na parcele č. KN C 1101/30, 1134/62 v k. ú. Vrútky
2088/2019 4.10.2019 4.10.2019 11.10.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub 2 ks drevín na parcele č. KN C 3534/1 v k. ú. Martin
2089/2019 4.10.2019 4.10.2019 11.10.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub 2684 m2 náletových drevín na parcele č. KN E 271/4 v k. ú. Záturčie