Správne konania

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu MsÚ Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, odbor výstavby a životného prostredia, alebo elektronicky na adresu dana.pozorciakova@vrutky.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.
Potvrdenie záujmu urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.

 

Číslo konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania Predmet konania
2263/2020 15.12.2020 17.12.2020 28.12.2020 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub 21 ks drevín na parcele č. KN C 1337/172, 1337/56, 1337/75, 1190/69, 1190/66, 1190/77, 1775/7, 2131/3, 3496, 1337/58 v k.ú. Priekopa
2264/2020 15.12.2020 17.12.2020 28.12.2020 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub 43 ks drevín na parcele č. KN C 488/1, 183/38, 183/31, 183/2, 184/12, 184/13, 1071/1, 298/62, 273/1 v k.ú. Martin