Správne konania

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu MsÚ Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, odbor výstavby a životného prostredia, alebo elektronicky na adresu dana.pozorciakova@vrutky.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.
Potvrdenie záujmu urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.

 

Číslo konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania Predmet konania
1873/2021 13.10.2021 18.10.2021 26.10.2021 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub 1 ks dreviny na parcele č. KN C 3052/1 v k. ú. Vrútky
1887/2021 18.10.2021 21.10.2021 28.10.2021 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub 9 ks drevín na parcele č. KN C 1120/48 v k. ú. Vrútky
1904/2021 20.10.2021 21.10.2021 28.10.2021 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub 4 ks drevín na parcele č. KN C 3366/3, 3366/14 v k. ú. Vrútky