Správne konania

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu MsÚ Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, odbor výstavby a životného prostredia, alebo elektronicky na adresu dana.pozorciakova@vrutky.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.
Potvrdenie záujmu urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.

 

Číslo konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania Predmet konania
1631/2019 15.7.2019 17.7.2019 24.7.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub 3 ks drevín na parcele č. KN C 1878/1 v k. ú. Martin
1632/2019 15.7.2019 17.7.2019 24.7.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub 66 ks drevín na parcele č. KN C 1885/1,1903/1,1911/178,1911/3 v k. ú. Martin
1633/2019 15.7.2019 17.7.2019 24.7.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub 8 ks drevín na parcele č. KN C 1399/1,1930/1,1911/3 v k. ú. Martin