Celoživotné vzdelávanie - Univerzita tretieho veku

V rámci koncepcie celoživotného vzdelávania bude aj v akademickom roku 2012/2013 pokračovať štúdium na Univerzite tretieho veku, ktorej odborným garantom je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Všetky prednášky sú v Martine, podporené Mestom Martin.

Štúdium na UTV je 6 semestrálne (3 roky). Na štúdium môžu byť prijatí záujemcovia nad 40 rokov a invalidní dôchodcovia bez ohľadu na vek. Podmienkou prijatia je maturita.

Ponuka doterajších študijných odborov:
Informatika, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk, Právo, Psychológia, Kultúrne dejiny Slovenska a Slovákov, Výživa a zdravie, Výtvarné umenie – paličkovanie, Spoločenský a diplomatický protokol.
Nové odbory:
Dejiny výtvarného umenia, Latinský jazyk, Účtovníctvo, Žurnalistika.
Prvé ročníky vo všetkých uvedených odboroch budú otvorené pri počte aspoň 15 záujemcov.

Prihlášky na štúdium je potrebné odovzdať do 31. júla 2012 osobne alebo poštou na adresu: Turčianska knižnica (čitáreň), Divadelná 3, 036 01 Martin.
Informácie: www.umb.sk , 043/4221 221, 0903 343 688, 0915 855 136, klenova@zoznam.sk, klenovamaria@gmail.com