Základné údaje o samospráve

Spôsob zriadenia mesta Vrútky


Mesto Vrútky je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Mestu možno ukladať povinnosti a zasahovať do jeho opatrení len zákonom (zákon SNR č. 369/1990 Z.z. zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov ).


Mesto Vrútky obnovilo samosprávu na základe výsledku referenda, ktoré sa uskutočnilo v období od 1. augusta do 15. augusta 1990, keď sa za osamostatnenie Vrútok vyslovilo 71,64 % občanov Vrútok. Plenárne zasadnutie Okresného národného výboru v Martine uznesením č. 20 zo dňa 26. septembra 1990 vzalo na vedomie dôvodovú správu s výsledkom referenda a zároveň odčlenilo v zmysle platných noriem „časť Vrútky z mesta Martin a vytvorilo z nej samostatnú politickú obec, mesto s názvom Vrútky, s účinnosťou od volieb do miestnych zastupiteľských orgánov.“


Symboly mesta


Symboly mesta Vrútky sú erb, pečať a vlajka.


Erb mesta Vrútky

Súčasný erb mesta tvorí štvrtený štít, v ktorého 1. a 4. modrom poli je zlatý (žltý) lev a v 2. a 3. červenom poli je strieborný (biely) jednorožec.

Pečať mesta Vrútky

Pečať mesta je okrúhla, uprostred s erbom mesta a kruhopisom (Mesto Vrútky).

Vlajka mesta Vrútky

Vlajka mesta je štvrtená modro-červená, pomer strán 2:3, ukončená tzv. lastovičím chvostom, t.j. zástrihom siahajúcim do jednej tretiny dĺžky listu vlajky.

 


Právomoci, kompetencie samosprávy:

zákon SNR č. 369/1990 Z.z. zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.


Popis organizačnej štruktúry samosprávy:

pozri Organizačný poriadok mesta a mestského zastupiteľstva vo Vrútkach a jeho orgánov a Organizačný poriadok Mestského úradu vo Vrútkach.


Štatút mesta, nariadenia a uznesenia


Základnou právnou normou mesta je Štatút mesta Vrútky. Všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestských orgánov a iné predpisy musia byť v súlade so štatútom mesta a všeobecne platnými právnymi predpismi.


Nariadenia mesta


Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia (VZN; ďalej nariadenia). Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi , zákonmi a medzinárodnými zmluvami.


Vo veciach v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.


Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v meste najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.


Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v meste je podmienkou jeho platnosti , okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v meste obvyklým.


Nariadenia musia byť každému prístupné na mestskom úrade mesta, ktoré ich vydalo.


Katastrálne územie mesta


Rozloha katastrálneho územia mesta Vrútky predstavuje 1865,50 ha, z toho zastavané územie 199,44 ha, orná pôda 196,97 ha, lesy 1006,96 ha, iné 372,64 ha. Najvyšší bod katastrálneho územia je kóta Malý Minčol (1334 m.n.m.) a najnižší na nive Váhu pri osade Jánošíkovo (370 m.n.m.).


Obyvatelia mesta


Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.


Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta. Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. mája 2001, majú Vrútky celkom 7298 trvale bývajúcich obyvateľov (3570 mužov a 3728 žien).


Podľa národnostného zloženia na území mesta žije 96,0 % obyvateľov slovenskej národnosti, 1,3 % českej, 0,5 % rómskej a 0,3 % maďarskej národnosti. Okrem uvedených národností žijú na území mesta aj občania nemeckej, moravskej, poľskej, bulharskej, rusínskej, chorvátskej a ukrajinskej národnosti.


Podľa náboženského vyznania evidujeme 50,34 % občanov hlásiacich sa k rímsko-katolíckej cirkvi, 18,20 % k evanjelickej a.v. cirkvi a menšie počty (pod 1 %) k cirkvám gréckokatolíckej, evanjelickej metodistickej, reformovanej, pravoslávnej, adventistov siedmeho dňa, apoštolskej, československej husitskej, kresťanským zborom a iným.


Obyvateľ mesta má právo:


- voliť orgány samosprávy mesta a byť volený do orgánov samosprávy mesta,
- hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta /mestské referendum/,
- zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov mesta, vyjadrovať na nich
  svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,
- obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta,
- používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci pre verejné účely,
- požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku, nachádzajúceho sa v meste,
- požadovať pomoc v čase náhlej núdze.


Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc jeho orgánom.


Obyvateľ mesta je povinný:


- ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta, vykonávať menšie
  mestské služby organizované mestom, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného
  prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov mesta
  a sú vykonávané v záujme mesta,
- podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v meste,
- napomáhať udržiavať poriadok v meste,
- poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a
  odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste , dodržiavať
  ustanovenia štatútu a všeobecne záväzných nariadení mesta.


Mesto pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami, politickými stranami, politickými hnutiami ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov mesta , cirkvami a inštitúciami , ktoré sa starajú o rozvoj vzdelanosti, kultúry, duchovného života a zdravia vyvíjajúcimi činnosť v meste.PRIMÁTOR MESTA


Primátor mesta je v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Zároveň je aj štatutárnym zástupcom mesta. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Je volený v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky.


Organizačný poriadok mesta a mestského zastupiteľstva vo Vrútkach vymedzuje v zmysle zákona o obecnom zriadení primátorovi mesta nasledovné kompetencie :


priamo riadi :


- prednostu mestského úradu
- referenta civilnej ochrany
- náčelníka mestskej polície
- asistentku primátora
- riaditeľa samostatných právnych subjektov


schvaľuje :


- vnútorné organizačné a pracovné poriadky
- platové dekréty
- iné organizačno-riadiace akty
- pracovné náplne zamestnancov mesta


rozhoduje o :


- všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej
  kompetencii mestského zastupiteľstva
- personálnych a mzdových náležitostiach zamestnancov mesta Vrútky
  v aparáte mestského úradu
- zriadení a zmenách organizačného usporiadania v pôsobnosti mestského úradu
- zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť mesta
- tuzemských pracovných cestách zamestnancov mesta (MsÚ, MsP)


predkladá :


- mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrhy všeobecne záväzných nariadení
- mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh štatútu mesta


vydáva :


- riadiace akty
- štatúty a rokovacie poriadky poradných orgánov


vykonáva :


- mestskú správu
- hodnotenie vedúcich zamestnancov mesta
- ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom NR SR č. 100/1996 Z.z.


podpisuje :


- uznesenia a zápisnice mestského zastupiteľstva.


uzatvára :


- pracovné zmluvy so zamestnancami mesta
- zmluvy s právnickými a fyzickými osobami
- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru


zastupuje :


- mesto vo vyťahu k štátnym orgánom
- mesto vo vzťahu k právnickým a fyzickým osobám


zvoláva a vedie :


- zasadnutia mestského zastupiteľstva.


udeľuje :


- cenu primátora po prerokovaní návrhu v mestskom zastupiteľstve.


Kontakt :
Mgr. Branislav Zacharides
primátor mesta
Mestský úrad
Námestie S. Zachara 4
038 61 Vrútky

 

tel. : 043/4241 803
fax : 043/4281 285
e-mail : primator@vrutky.skMESTSKÝ ÚRAD


Predchodcom Mestského úradu Vrútky bol Mestský úrad Martin. Národné výbory boli konštituované na základe Vládneho nariadenia č. 4/45 Zb. o voľbe a právomoci národných výborov , Nariadenia Predsedníctva SNR č. 26/45 Zb. zo 7.4. 1945, ktorým sa určili vzťahy národných výborov k SNR a naopak, zrušili sa obecné a obvodné notárske úrady ako aj okresné a župné úrady. Mestské úrady nie sú nástupníckymi organizáciami po zrušených NV.


Zákonom bol taxatívne určený výkon štátnej správy pre úseky, ktoré boli zlučované do jednotlivých odborov národného výboru. Na čele odboru bol vedúci odboru, ktorý bol schválený plénom MsNV a zodpovedal za zverené úseky. Prácu odborov národných výborov koordinoval tajomník MsNV.


Mestský úrad vo Vrútkach bol konštituovaný po osamostatnení sa od mesta Martin v roku 1990, kedy sa v miestnom referende vyslovilo za osamostatnenie sa 71,64 % občanov Vrútok.


Zákon SNR 369/1990 (zákon o obecnom zriadení) zo 6. septembra 1990 ustanovil obec (teda aj mesto) ako samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky. Obec sa stala právnickou osobou a mestský úrad výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta.


Do pôsobnosti mestského úradu patria najmä tieto činnosti :


- majetkovo-právne vzťahy mesta s inými subjektami
- komplexná starostlivosť o majetok mesta
- zastupovanie mesta v súdnych sporoch
- zostavovanie rozpočtu mesta
- návrh úverovej politiky mesta
- návrh daňovej a poplatkovej politiky mesta
- návrh riešenia reštitučných nárokov oprávnených osôb
- vydávanie súhlasu s umiestnením prevádzky, obchodu a služieb v meste
- komplexná starostlivosť o odpadové hospodárstvo a čistotu v meste
- povoľovanie propagačných a reklamných systémov v meste
- povoľovanie drobných stavieb
- správa mestských komunikácií, vykonávanie pôsobnosti špeciálneho
  stavebného úradu pre mestské komunikácie
- agenda súvisiaca s bytovou politikou mesta
- evidencia o trvalom a prechodnom pobyte občanov v meste
- evidencia domov a budov v meste
- prevádzka predškolských zariadení vo vlastníctve mesta
- poskytovanie peňažných dávok sociálnej pomoci
- vytváranie podmienok pre kultúru a športovú činnosť
- vedenie matrík
- schvaľovanie kanalizačných poriadkov
- rozhodovanie o pripojení prípojky
- rozhodovanie o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhrade za túto opatrovateľskú službu
- rozhodovanie o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu
- územné plánovanie a stavebný poriadok
- vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín
- vykonávanie štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení
- vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja
- vypracúvanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja
- vypracúvanie programov cestovného ruchu
- vykonávanie ďalších činností vyplývajúcich zo zákona č. 416/2001 Z.z. v oblastiach
  vodného hospodárstva, ochrany prírody, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
  divadelnej činnosti, sociálnej pomoci, školstve, telesnej kultúre, zdravotníckej
  starostlivosti, územného plánovania a stavebného poriadku, pozemných komunikácií
- riadenie zariadení bez právnej subjektivity.


Mestský úrad Vrútky plní i úlohu Spoločného obecného úradu pre Vrútky, Lipovec a Turčianske Kľačany, vykonávajúc činnosti vyplývajúce zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. Forma a rozsah spolupráce sú zakotvené v Zmluve o spolupráci obcí.

 

Odbory Mestského úradu Vrútky


Odbor :vedúci :tel. číslo :
Prednosta MsÚIng. Mgr. Anna Sviteková043/4241 813
Odbor finančnýIng. Lívia Komínová043/4241 823
Odbor služiebIng. Jana Rišianová043/4241 814
Odbor výstavby a životného prostrediaIng. Dušan Kramár043/4241 812

Miestne samosprávy sú a ešte viac budú postavené pred úlohu vytvoriť štruktúry a pracovné postupy, ktorými budú schopné kvalitne zabezpečiť široké spektrum komunálnych služieb hlavne po aplikovaní zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.

MsÚ Vrútky hľadal a hľadá nástroje pre zavádzanie kvalitatívnych zmien a indikátory, ktoré by mohli používať pre porovnávanie kvality poskytovaných služieb, jednak v časovom horizonte, ale aj v porovnaní s inými samosprávami.


Vážení klienti, navštívte nás, prosím, vo vopred dohodnutých termínoch alebo v týchto odporúčaných hodinách :


Pondelok8,00 hod. - 11,00 hod.13,00 hod. - 15,00 hod.
Utorok
nestránkový deň
Streda8,00 hod. - 11,00 hod.13,00 hod. - 17,00 hod.
Štvrtok8,00 hod. - 11,00 hod.13,00 hod. - 15,00 hod.
Piatok8,00 hod. - 12,00 hod.

Pokladňa na Mestskom úrade Vrútky je otvorená v týchto stránkových hodinách :

Pondelok 13,00 hod. - 15,00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 13,00 hod. - 16,30 hod.
Štvrtok 13,00 hod. - 15,00 hod.
Piatok 8,00 hod. - 12,00 hod.

Inak Vám nemôžeme zaručiť, že sa Vám bude venovať kompetentný zamestnanec.


Kontakt
:

Mestský úrad Vrútky
Námestie S. Zachara 4
038 61 Vrútky


tel.: +421/0/43/4241 800, 4241 801, 4241 802
fax : +421/0/43/4281 285
e-mail : vrutky@vrutky.skPREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU


Mestský úrad (MsÚ) vedie a jeho prácu organizuje prednosta MsÚ, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta , ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi (v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov).

Prednosta riadi a zodpovedá za činnosť mestského úradu. Plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti.


Prednosta v rámci svojich právomocí a kompetencií vykonáva tieto úlohy :


priamo riadi :

- vedúceho odboru kultúry a športu
- vedúceho odboru finančného
- vedúceho odboru výstavby a životného prostredia
- vedúceho odboru služieb
- vedúcich zariadení bez právnej subjektivity


koordinuje :

- odbornú a metodickú činnosť v rámci mestského úradu i v rámci spoločného obecného úradu
- priebeh verejného obstarávania


rozhoduje :

- o tuzemských pracovných cestách, priamo riadených zamestnancov mesta


podáva návrhy :

- na zahraničné pracovné cesty vedúcich zamestnancov mesta
- na pracovné zmluvy a úpravu platov zamestnancov mestského úradu
- na interné pravidlá o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami


zabezpečuje :

- spoluprácu s orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a inštitúciami
  v rámci kompetencií riadeného úseku
- spoluprácu s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- spoluprácu s ostatnými organizačnými útvarmi mesta
- dodržiavanie platných právnych predpisov a všeobecne záväzných noriem
  v rámci riadeného úseku


poskytuje:

- súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade so zákonom NR SR č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení


vykonáva :

- spracúvanie materiálov a stanovísk zásadného významu v riadenej oblasti
- kontrolnú činnosť v kompetencii riadeného úseku
- odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami riadeného úseku
- personálne činnosti voči zamestnancom riadeného úseku, najmä :
- kontrolu práce riadeného úseku
- hodnotenie pracovného výkonu
- návrh na mimoriadnu odmenu
- návrh na zmenu príplatku


zostavuje :

- pracovné náplne vedúcich odborov priamo riadených


plní :

- ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora, prípadne mestského zastupiteľstva.


Kontakt :

Ing. Mgr. Anna Sviteková
prednosta MsÚ
Mestský úrad
Námestie S. Zachara 4
038 61 Vrútky


tel: 043/4241 813
fax: 043/4281 285
e-mail: prednosta@vrutky.skHLAVNÝ KONTROLÓR MESTA


Mestské zastupiteľstvo zriadilo funkciu hlavného kontrolóra, ktorého volí a odvoláva na šesť rokov, keď po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k mestu končí.

Hlavný kontrolór je zamestnanec mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu.


Hlavný kontrolór najmä


vykonáva :

- kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom mesta

- kontrolu hospodárenia rozpočtových organizácií mesta


vypracúva :

- odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta
   pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve


predkladá :

- výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu
- mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti


spolupracuje :

- s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
  pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu.


Kontakt :

 
Dušan Chrastina
hlavný kontrolór
Mestský úrad
Námestie S. Zachara 4
038 61 Vrútky


tel: 043/4241 815
fax: 043/4281 285
mobil: 0907 302 046
e-mail: kontrolor@vrutky.sk