Informácie pre chovateľov psov

       Problematika psov na území mesta Vrútky (ale aj ostatných miest a obcí na Slovensku) je problémom dlhodobým a stálym.
       Chov psov je nielen pekným a príjemným hobby, no vyžaduje starostlivosť a zodpovednosť. Pes je „produktom človeka“, teda sa vo voľnej prírode nenachádza. Z toho vyplýva, že sme za ich prítomnosť plne zodpovední. Ale zodpovednosť majiteľa nekončí nakŕmením svojho psa, prípadne jeho príležitostným pohladením... Sme zodpovední za kvalitu jeho života, za jeho správanie, ale rovnako za jeho vplyv na okolie. Správanie sa každého psieho jedinca závisí najmä od jeho výchovy a zodpovedného prístupu jeho majiteľa. Adekvátnou výchovou musí prejsť každý psí jedinec bez ohľadu na plemeno; výchova psa je povinnosťou majiteľa akéhokoľvek psa. Je preto nevyhnutné pristupovať svedomito k rozvážnemu premysleniu o jeho obstaraní a chove. A pretože len majiteľ, držiteľ psa nesie v plnej miere zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené jeho psom, je v jeho záujme prispôsobiť výber vhodného psieho jedinca svojim možnostiam a  schopnostiam s prihliadnutím aj na možné negatívne povahové, či iné vlastnosti toho ktorého plemena. Pri nedostatočnej, či zanedbanej výchove bude takmer každý pes (ale aj človek) potenciálne nebezpečný pre svoje okolie.
       Vytvorením tohto okienka sa Mesto Vrútky rozhodlo pomôcť majiteľom, chovateľom psov zvýšiť si právne vedomie ohľadne práv a povinností vyplývajúcich z držby psa. V súčasnosti platí legislatíva, ktorá stanovuje pre chovateľa pomerne náročné kritériá. Zohľadňuje všetky základné prirodzené potreby psa v záujme ich plnohodnotného prežívania a zároveň nastoľuje také požiadavky na chovateľa psa, aby jeho chovom neohrozoval a neobmedzoval verejnosť. Osvojenie si týchto informácií prispeje k dodržiavaniu poriadku v našom meste.
       Podmienky držania i vodenia psov sú upravené v zákone č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Neodstránenie psieho exkrementu má právo riešiť mestská polícia blokovou pokutou. V súčasnosti sú dostupné pomôcky, pomocou ktorých je možné exkrementy ľahko odstrániť.

Exkrementy je možné odkladať do všetkých zberných nádob na komunálny odpad (okrem nádob na separovaných odpad – sklo, papier, plasty), ktoré sú označené žltou nálepkou so siluetou psa.
 Občania nedovoľte, aby tuhé výkaly Vášho psa znečisťovali blízke okolie obytných domov. Pomôžete tak chrániť životné prostredie a predídete šíreniu nákazlivých chorôb a alergií.

       Na chov a držbu psov sa čiastočne vzťahuje aj zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ktorý kontroluje chovy psov z veterinárneho hľadiska a tiež vyhláška č. 123/2008 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
       Za všetky prejavy psa voči občanom, zvieratám a životnému prostrediu, ako aj za dôsledky týchto prejavov zodpovedá držiteľ psa. Môžeme len apelovať na majiteľov venčiacich psov, aby sa skúsili správať zodpovednejšie a ohľaduplnejšie voči svojim spoluobčanom. Voči deťom, ktoré sa hrávajú na voľných priestranstvách.


DESATORO PRE CHOVATEĽOV PSOV:


1. Pred samotným výberom psa pozorne zvážte svoje možnosti a schopnosti. Zadovážte si knihy o psoch, aby ste porozumeli psím potrebám.
2. O svojho psa sa musíte starať denne po celý jeho život.
3. Zdravie svojho psa pravidelne kontrolujte u veterinárneho lekára.
4. Očkovací preukaz majte pri sebe počas každej prechádzky so psom (v prípade pohryznutia sa preukážete, že pes bol očkovaný proti besnote).
5. Aj Váš pes potrebuje školu, zapíšte ho na odborný výcvik.
6. Každý pes potrebuje len jedného pána.
7. Pri vodení psa na verejných priestranstvách používajte obojok, vôdzku a náhubok (predídete tým možnému napadnutiu, či pohryznutiu Vaším psom).
8. Nevoďte svojho psa na detské ihriská a pieskoviská.
9. Nezabúdajte bezodkladne odstraňovať nečistoty po Vašom psovi.
10. Najneskôr po dovŕšení 6 mesiacov veku psa ho zaevidujte na mestskom úrade a zaplaťte príslušnú daň (VZN č. 6/2019). Obdržíte evidenčnú známku, ktorou ste povinní sa preukázať pri kontrole. Na prihlásenie psa do evidencie sa na mestskom úrade vypíše Priznanie.


Zoznam evidovaných psov (stav k 1.4.2020)

Prílohy:

Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti
Vyhláška č. 123/2008 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá
Informačný leták pre chovateľov psov na území mesta Vrútky

Dôležité telefónne čísla a kontaktné údaje