Mestská knižnica Hany Zelinovej

Ponuka aktivít pre žiakov prvého stupňa ZŠ poriadaných Mestskou knižnicou Hany Zelinovej vo Vrútkach

Mestská knižnica Hany Zelinovej
1. československej brigády 24 A
038 61 Vrútky

e-mail: kniznica@vrutky.sk

 
==> VSTUP DO ONLINE KATALÓGU <==ONLINE KATALÓG MKHZ MÔŽETE POUŽIŤ NA:

 • vyhľadávanie dokumentov
 • zobrazenie konta čitateľa
 • predlžovanie výpožičiek
 • rezerváciu knihy
 • informácie o knižných novinkách.

 • Z histórie

  Vrútky sú mestom s bohatou históriou. Na konci 19. a na začiatku 20. storočia tu vznikli mnohé kultúrno-spoločenské združenia a spolky s kultúrnymi, spoločenskými, dobrovoľnými a športovými aktivitami. Svoje miesto v živote mesta mali aj knihy. Od roku 1891 tu bolo organizované požičiavanie kníh. Dňa 12. mája 1925 bola na zasadnutí mestského zastupiteľského zboru prvý krát zdokumentovaná obecná knižnica a o sedemdesiat rokov neskôr 22. marca 1995 prijala do svojho názvu meno vrútockej rodáčky, spisovateľky Hany Zelinovej - [Hana Zelinová (20. 7. 1914, Vrútky – 16. 3. 2004, Bratislava, pochovaná je na vrútockom cintoríne) prozaička – dramatička - autorka pre deti a mládež – prekladateľka - zaslúžilá umelkyňa - čestná občianka mesta Vrútky od 27. 11. 1991 – prezidentom SR vyznamenaná Pribinovým krížom 1. triedy dňa 3. 1. 2001 za prácu a prínos v literatúre - 26. septembra 2003 bola zriadená Pamätná izba Hany Zelinovej v budove MsÚ Vrútky, prístupná verejnosti].

   

  Mestská knižnica Hany Zelinovej

  V rámci plnenia svojich funkcií patri v knižničnom systéme SR medzi verejné mestské knižnice s univerzálnym knižničným fondom. Napomáha uspokojovať kultúrne a informačné požiadavky. Podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj občanov a súčasne je komunitným centrom mesta Vrútky. Knižnično-informačné služby poskytuje v zmysle manifestu UNESCO o verejných knižniciach, na princípe rovnosti prístupu pre všetkých bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, národnosť, jazyk alebo spoločenské postavenie.

  Zriaďovateľom knižnice je mesto Vrútky. Od roku 1992-2004 bola knižnica súčasťou Kultúrneho centra Vrútky. Od roku 2005 do 2007 patrila do Odboru vnútornej správy MsÚ a od roku 2008 do Odbor kultúry MsÚ. V roku 2015 sa Mestská knižnica Hany Zelinovej presťahovala na prízemie budovy Kriváň.


  Dôležité medzníky v histórii knižnice


  • 1925 Obecná knižnica Vrútky
  • 1952 Mestská ľudová knižnica Vrútky
  • 1972 Okresná knižnica Martin – pobočka Vrútky
  • 1992 Mestská knižnica Vrútky
  • 1995 Mestská knižnica Hany Zelinovej Vrútky
  • 1997 vytvorené oddelenie detskej literatúry SIVÁ HÚSKA
  • 1997 automatizácia knižnično-informačným systémom LIBRIS a BIBLIS
  • 2005 začlenenie do Odboru Vnútornej správy a kultúry MsÚ Vrútky
  • 2008 začlenenie do Odboru kultúry MsÚ Vrútky
  • 2008 automatizácia knižnično-informačným systémom CLAVIUS
  • 2015 presťahovanie knižnice na prízemie budovy Kriváň


  KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK


  CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV

  11.1.2018
  Mestská knižnica Hany Zelinovej knižnica zakúpila 285 knižných titulov, čím obohatila a aktualizovala knižný fond o knižné novinky z rôznych vedných odborov a pre rôzne čitateľské kategórie.
  Mestská knižnica Hany Zelinovej sa v máji 2017 zapojila do výzvy č. 5/2017 Fondu na podporu umenia na predkladanie žiadostí o dotácie v podpograme 5.1.3 Akvizícia knižníc s názvom projektu Aktualizácia knižničného fondu. Knižnica získala dotáciu vo výške 2 300 eur s povinnou 5 % spoluúčasťou.
  V rámci sumarizácie projektu môžeme zhodnotiť nasledovné: z celkovej sumy 2439,15 EUR knižnica zakúpila 285 knižných titulov, čím obohatila a aktualizovala knižný fond o knižné novinky z rôznych vedných odborov a pre rôzne čitateľské kategórie, čo bolo zámerom projektu, nakoľko bolo nutné zastaralý fond obnoviť, vďaka čomu sa zvýšila návštevnosť knižnice a nárast výpožičiek, čo je pre knižnicu najväčším prínosom. Srdečne pozývame všetkých malých aj veľkých milovníkov kníh do našej knižnice.


     13.11.2017
  Mestská knižnica Hany Zelinovej sa zapojila do výzvy č. 5/2017 Fondu na podporu umenia na predkladanie žiadostí o dotácie v podpograme 5.1.3 Akvizícia knižníc s názvom projektu Aktualizácia knižničného fondu. Zámerom projektu je nákup knižného fondu pre všetky čitateľské kategórie. Cieľom je zvýšiť kvalitu služieb pre používateľov knižnice, uspokojiť ich požiadavky knižnými novinkami, zvýšiť záujem o knižné služby v meste, čím sa dosiahne zvýšenie návštevnosti knižnice, návrat používateľov a výpožičiek. Projekt bol podporený vo výške 2 300 eur s 5 % spoluúčasťou žiadateľa. Predpokladaný počet nových prírastkov je 230 zväzkov. Začiatok realizácie je 01.09.2017 a koniec projektu je stanovený na 31.12.2017.
  Veronika Vaňková