Vzdelávanie a voľný čas vo Vrútkach

 

Príspevky v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Vrútky platné od 1.9.2016

 


Školy a školské zariadenia vo Vrútkach


Materská škola Ulica francúzskych partizánov 6, Vrútky
Školský vzdelávací program „S Paletkom za pokladmi sveta“
  Trojtriedna MŠ s počtom detí 70 a celodennou starostlivosťou
Prevádzka Od: 6,00 do: 16,30 hod.
Riaditeľka Bc. Mariana Markovičová
Nepedagogické pracovníčky Vedúca ŠJ: Eva Kišidajová
Hlavná kuchárka: Magdaléna Lacková
Kuchárka: Janka Kalinová
Školníčka: Daniela Ondrlová
Upratovačka: Iveta Podhorská
Číslo telefónu 043 4284120
E-mail mspaletko@gmail.com
web http://www.msfrp.estranky.sk
1. trieda
učiteľky
veková skupina detí od 3 do 4 rokov
Mgr. Ľubomíra Baricová – triedna učiteľka
a Mgr. Miroslava Bočová
2. trieda
učiteľky
veková skupina detí od 4 do 5 rokov
Janka Rakúsová– triedna učiteľka a Bc. Mariana Markovičová
3. trieda
učiteľky
veková skupina detí od 5 do 6 rokov
Zdenka Hollá - triedna učiteľka a Mgr. Ľubica Mafková
Zameranie: Rozvoj kultúrneho povedomia, rozšírením výchovno-vzdelávacieho procesu nad rámec Štátneho vzdelávacieho programu o aktivity spojené s vnímaním umeleckých diel na ich interpretáciu vo výtvarných aktivitách detí. Spojenie umenia s realitou, prírodou a so všetkým, čo deťom život prináša, rozvoj kultúrneho povedomia. Výchovno-vzdelávacia činnosť na základe učebných štýlov H. Gardnera.
Projekty „Paletko separuje“ – projekt s environmentálnym zameraním a „Škola priateľská k deťom“ – projekt realizovaný v spolupráci UNICEF. Projekt „Zelená škola“.
Krúžky: 5-6 ročné deti – tanečný, počítačový, výtvarný, hra na flautu, atletická výchova a anglický jazyk.
4-5 ročné deti – tanečný.
Nadštandardné aktivity: Plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, škola v prírode.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2012/2013

 

 

Materská škola Ulica nábrežná 2, Vrútky
Školský vzdelávací program „Margarétka“
  Štvortriedna MŠ s počtom detí 87 a celodennou starostlivosťou
Prevádzka Od: 6,00 do: 16,30 hod.
Riaditeľka Anna Nagyová
Nepedagogické pracovníčky Vedúca ŠJ: Marta Chovancová
Hlavná kuchárka: Katarína Sýkorová
Kuchárka: Eva Samcová, Alena Lukačovičová
Školníčka: Jana Škvarnová
Upratovačky: Mária Burdejová, Dana Jariasová
Číslo telefónu 043 4281531
E-mail ms.vrutky.margaretka@gmail.com
A. trieda
učiteľky
veková skupina 3 ročných detí
Hrubošová Alena – triedna učiteľka
a Janka Kyselová
B. trieda
učiteľky
veková skupina detí od 4 do 5 rokov
Ružena Droppová – triedna učiteľka
a Dáša Kalinová
C. trieda
učiteľky
veková skupina detí od 3 do 4 rokov
Anna Nagyová – triedna učiteľka
a Danka Štúriková
D. trieda
učiteľky
veková skupina detí od 5 do 6 rokov
Mária Čisárová – triedna učiteľka
a Monika Krivková
Zameranie:
Environmentálna výchova. Rešpektovanie osobitosti a jedinečnosti každého dieťaťa. Cez environmentálne cítenie viesť dieťa k správnemu spôsobu života, vypestovať u neho základné návyky ekologického správania. Zároveň sa škola zameriava na emocionalizáciu detí v súvislosti so zrelou osobnosťou budúceho predškoláka.
Krúžky: Anglický jazyk, hry na PC, tanečný - moderné tance, výtvarný – keramika
Nadštandardné aktivity: Plavecký kurz, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, školské výlety, kultúrno-spoločenské podujatia, aktivity s rodičmi – Tvorivé dielne.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2012/2013

 

 

Materská škola Ulica Sv. Cyrila a Metoda 64, Vrútky
Školský vzdelávací program „Zvedavé sovíčatá“
  Štvortriedna MŠ s počtom detí 86 a celodennou starostlivosťou
Prevádzka Od: 6,00 do: 16,30 hod.
Riaditeľka Mgr. Zuzana Gajdošová
Nepedagogické pracovníčky Vedúca ŠJ: Marta Chovancová
Hlavná kuchárka: Anna Lamošová
Kuchárky: Anna Janoščáková, Monika Stoláriková
Školníčka: Lenka Karcolová
Upratovačky: Ida Bajanová, Danka Šnírovská
Číslo telefónu 043 4281582
E-mail zvedave.sovicata@gmail.com
A. Lienky
učiteľky
veková skupina detí 3-4
Ľubica Soláriková – triedna učiteľka
a Bc. Katarína Čanádyová
B. Slniečka
učiteľky
veková skupina detí 4-5
Bc. Radomila Jankovičová – triedna učiteľka
a Mgr. Zuzana Gajdošová
C. Mackovia
učiteľky
veková skupina detí 5-6
Zuzana Cyprichová – triedna učiteľka
a Júlia Vaňková
D. Sovičky
učiteľky
veková skupina detí 5-6
Bc. Lucia Dávidíková – triedna učiteľka
a Lucia Kečkéšová
Zameranie a činnosti: Regionálna výchova a ľudové tradície.
Projekty: „Adamko - hravo, zdravo“ a „Medvedík NIVEA“.
Krúžky: Folklór – ľudové tradície, výtvarný, oboznamovanie sa z výpočtovou technikou, angličtina, Sovičkin zumbáčik.
Nadštandardné aktivity: Plavecký a lyžiarsky výcvik, škola v prírode, školské výlety, kultúrno-spoločenské podujatia.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za rok 2012/2013

 

 

Centrum voľného času DOMINO
Sídlo Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
Riaditeľka Mgr. Helena Palčová
Číslo telefónu 043 4281580
E-mail cvcdomino@pobox.sk
Ďalšie informácie
priamo na web stránke
http://www.cvcdomino.edupage.org

 

 

Základná umelecká škola Frica Kafendu
Sídlo Ulica Sv. Cyrila a Metoda 20, Vrútky
Riaditeľ Mgr. Silvia Rešetárová
Číslo telefónu 043 4281395
E-mail zusfkvrutky@azet.sk
Ďalšie informácie
priamo na web stránke
http://zusfkvrutky.edupage.org/

 

 

Základná škola Hany Zelinovej
Sídlo Ulica Čachovský rad 34, Vrútky
Riaditeľ PaedDr. Milena Demková
Číslo telefónu 043 4284119 - riaditeľka školy
  043 4282104 - tajomníčka
  043 4282186 – vedúca ŠJ
Ďalšie informácie
priamo na web stránke
http://zshzelinovej.edupage.org

 

 

Spojená škola na Ulici M.R.Štefánika
Sídlo Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
Riaditeľ PaedDr. Erika Repková
Číslo telefónu 043 4282119 - riaditeľka školy
  043 4283838 – materská škola
  043 4281296 – riaditeľka ŠJ
Ďalšie informácie
priamo na web stránke
http://www.zsstefanikvrutky.edupage.org

 

Iné možnosti využitia voľného času vo Vrútkach:
Skauting; Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor Vrútky ...