Vzdelávanie a voľný čas vo VrútkachŠkoly a školské zariadenia vo Vrútkach


Materská škola Ulica francúzskych partizánov 19, Vrútky
Školský vzdelávací program „Paletko“
  Štvortriedna MŠ s kapacitou detí 94 a celodennou starostlivosťou
Prevádzka Od: 6,00 do: 16,30 hod.
Riaditeľka Bc. Mariana Markovičová
Nepedagogické pracovníčky Vedúca ŠJ: Dáša Onuferová
Hlavná kuchárka: Janka Kalinová
Kuchárka: Lenka Eliášová, Adriana Tichá
Školníčka: Iveta Podhorská
Upratovačky: Ivana Klinovská, Miriam Brisudová
Číslo telefónu 043 4284120
e-mail info@mspaletko.sk
web www.mspaletko.sk
1. trieda
učiteľky
C trieda Stonožka
Mgr. Miroslava Bočová – triedna učiteľka
a Mgr. Ľubica Mafková
2. trieda
učiteľky
A1 trieda Žabky
Veronika Búňová – triedna učiteľka
a Barbora Ďuríková
3. trieda
učiteľky
A2 trieda Včeličky
Bc .Lenka Maťúsová - triedna učiteľka
a Monika Novotná
4. trieda
učiteľky
B trieda Sovičky
Lucka Kňazková - triedna učiteľka
a Bc. Mariana Markovičová
Zameranie: Materská škola svojim zameraním rozvíja kultúrne povedomie a estetické cítenie detí. Prostredníctvom moderného výtvarného umenia skvalitňuje a obohacuje cestu poznávania a komplexne rozvíja osobnosť dieťaťa. U detí sa vytvára pocit sebauspokojenia prežívaním kladného pocitu z výtvarných aktivít, pomocou ktorých uľahčuje a spríjemňuje cestu učenia sa. Vytvárame základy zdravého životného štýlu a zodpovedného vzťahu k životnému prostrediu, základy environmentálneho cítenia, vedomia a konania. Snažíme sa humánnym prístupom všetkých zamestnancov, priateľského a podnecujúceho prostredia optimálne a zdravo rozvíjať osobnosť dieťaťa a pripraviť ho na vstup do ZŠ.
Projekty: "Paletko separuje" – projekt s environmentálnym zameraním a „Škola priateľská k deťom“ – projekt realizovaný v spolupráci UNICEF, vnútorné projekty MŠ - S Paletkom bezpečne na ceste i na chodníku, Hravo – Zdravo, Paletkove pracovité ručičiky, S Paletkom za rozprávkami, Zdravý chrbátik.
Krúžky: Tanečná, Výtvarná, Hravá angličtina, Hýbme sa s loptou, Poďme deti sa baviť pohybom, Čarovné pastelky.
Nadštandardné aktivity: Plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, škola v prírode,
eko - vychádzky a výlety do prírody, aktivity v rámci projektu Škola priateľská deťom, exkurzie, kultúrno-spoločenské podujatia, karneval, hra na zobcovú flautu...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2020/2021

 

 

Materská škola Ulica nábrežná 2 A, Vrútky
Školský vzdelávací program „Margarétka“
  Štvortriedna MŠ s počtom detí 83 a celodennou starostlivosťou
Prevádzka Od: 6,00 do: 16,30 hod.
Riaditeľka Anna Nagyová
Nepedagogické pracovníčky Vedúca ŠJ: Bc. Oľga Chovancová
Hlavná kuchárka: Alena Lukačovičová
Kuchárka: Andrea Stupianska, Tatiana Holecová
Školníčka: Dana Jarjasová
Upratovačky: Mária Burdejová, Michaela Lenártová
Číslo telefónu 043 4281531
e-mail ms.vrutky.margaretka@gmail.com
web www.msmargaretka.webnode.sk
A. trieda
učiteľky
veková skupina 3-4 ročných detí
Zuzana Plotená – triedna učiteľka
a Mgr. Valentína Piková
B. trieda
učiteľky
veková skupina 3 ročných detí
Gabriela Frimmelová – triedna učiteľka
a Ľubica Ursacherová
C. trieda
učiteľky
veková skupina detí od 5 do 6 rokov
Anna Nagyová – riaditeľka MŠ, triedna učiteľka
a Bc. Ivana Veselovská
D. trieda
učiteľky
veková skupina detí od 4 do 5 rokov
Monika Krivková – triedna učiteľka
a Ružena Droppová
Zameranie:
Environmentálna výchova. Rešpektovanie osobitosti a jedinečnosti každého dieťaťa. Cez environmentálne cítenie viesť dieťa k správnemu spôsobu života, vypestovať u neho základné návyky ekologického správania. Aktivity sú orientované na poznávanie, výtvarnú výchovu, originálne rozprávkové príbehy, ako aj zásobník básničiek, riekaniek, piesní, ktoré súvisia s témou príroda, ako aj s jej ochranou. Jednotlivé činnosti rozvíjajú matematickú a čitateľskú gramotnosť detí, ich reč, základné poznatky týkajúce sa prírody a prírodného prostredia.
Zároveň sa škola zameriava na emocionalizáciu detí v súvislosti so zrelou osobnosťou budúceho predškoláka. Využívanie dostatočného pohybu vo vytvorenej telocvični, pobytu na školskom dvore - vytvorené dopravné ihrisko. Postavenie nového altánku, ktorý poskytuje vychovno-vzdelávaciu činnosť vonku, s využitím zážitkového učenia. Podporujeme pohyb k odbúraniu obezity a upevneniu zdravia a zdravého vývoja dieťaťa.
Krúžky: Anglický jazyk, hry na interaktívnej tabuli, tanečný - moderné tance, ľudové tance, výtvarný, športový krúžok v telocvični ZŠ Spojenej školy, spolupráca so ZUŠ F. Kafendu.
Nadštandardné aktivity: Plavecký kurz, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, školské výlety, kultúrno-spoločenské podujatia, aktivity s rodičmi - dopravné ihrisko, krúžok anglického jazyka.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2020/2021

 

 

Materská škola Ulica Sv. Cyrila a Metoda 64, Vrútky
Školský vzdelávací program „Zvedavé sovíčatá“
  Štvortriedna MŠ s počtom detí 86 a celodennou starostlivosťou
Prevádzka Od: 6,00 do: 16,30 hod.
Riaditeľka Mgr. Zuzana Gajdošová
Nepedagogické pracovníčky Vedúca ŠJ: Bc. Oľga Chovancová
Hlavná kuchárka: Anna Lamošová
Kuchárky: Monika Stoláriková, Anna Pekárová
Školníčka: Lenka Karcolová
Upratovačky: Ida Bajanová, Danka Šnírovská
Číslo telefónu 043 4281582
e-mail zvedave.sovicata@gmail.com
web mscyrilaametodavrutky.sk
A. Lienky
učiteľky
veková skupina detí 2-3
Mgr. Lucia Dávidíková – triedna učiteľka
a Bc. Radomila Jankovičová
B. Slniečka
učiteľky
veková skupina detí 3-4
Mgr. Miroslava Kleskeňová – triedna učiteľka
a Mgr. Zuzana Gajdošová
D. Mackovia
učiteľky
veková skupina detí 4-5
Zuzana Cyprichová – triedna učiteľka
a Lucia Kečkéšová
C. Sovičky
učiteľky
veková skupina detí 5-6
Jana Furindová – triedna učiteľka
a Ľubica Soláriková
Zameranie a činnosti: Názov vzdelávacieho programu "ZVEDAVÉ SOVÍČATÁ" obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať ríšu zvierat, prírodu. Sova je symbolom múdrosti - veď aj v rozprávkach a bájkach sa všetky zvieratká obracajú o pomoc a radu na najmúdrejšieho vtáčika, sovu. Preto veríme, že naše deti budú odchádzať z našej školy obohatené o mnohé vedomosti z oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej. Budeme podporovať a rozvíjať ich schopnosti a zručnosti a tým utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie, na život v spoločnosti.
Regionálna výchova a ľudové tradície - Uplatňovanie regionálnych prvkov pre aktívne rozvíjanie detskej osobnosti v rámci edukačného procesu. Cieľom je pripraviť podmienky na ochraňovanie a podporu tradičnej ľudovej kultúry, jej uchovanie a zvýšenie úcty a posilnenie vedomia spoločnosti v jej význame.
Environmentálna výchova - viesť deti k poznaniu podstaty ekologických zákonitostí, k rozvíjaniu estetického cítenia a formovanie citového, humánneho a morálneho vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia.
Projekty: "Medvedík NIVEA" a "Týždeň zdravej výživy".
Krúžky: Folklór – ľudové tradície, tanečný, výtvarný, Hýb sa s loptou, angličtina.
Nadštandardné aktivity: Plavecký a lyžiarsky výcvik, škola v prírode, školské výlety, kultúrno-spoločenské podujatia, športové aktivity.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za rok 2020/2021

 

 

Materská škola Ulica 1. čsl. brigády 39. Organizačná zložka Spojenej školy na Ulici M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
Školský vzdelávací program „Štvorlístok“
  Štvortriedna MŠ s počtom detí 84 a celodennou starostlivosťou
Prevádzka Od: 6,00 do: 16,30 hod.
Riaditeľka PaedDr. Erika Repková
Zástupkyňa pre MŠ Bc. Svetlana Stahlová
Nepedagogickí zamestnanci Školníčka: Ľubica Koladová
Upratovačky: Marta Figurová, Monika Tribulíková
Číslo telefónu 0910 697629 – materská škola
  043 4282119 - riaditeľka školy
  0911 308309 – riaditeľka ŠJ
e-mail msprizsvrutky@gmail.com
web https://www.spojenaskolavrutky.sk/
https://msprizsvrutky.edupage.org/
Školská jedáleň Stravu pre MŠ zabezpečuje samostatný právny subjekt so sídlom na Ulici M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach
web https://www.jedalenvrutky.sk/
1. trieda
učiteľky
A trieda
Mgr. Lívia Čechová – triedna učiteľka
a Mgr. Jarmila Harielová
2. trieda
učiteľky
B trieda
Dagmar Mažáriová – triedna učiteľka
a Bc. Svetlana Stahlová, ZRŠ pre MŠ
3. trieda
učiteľky
C trieda
Iveta Ločajová - triedna učiteľka
a Andrea Vojčická
4. trieda
učiteľky
D trieda
Romana Kubičková - triedna učiteľka
a Martina Šuvadová
Zameranie: ŠkVP „Štvorlístok“ je vnímaný ako symbol šťastia, ktorý sme poňali na pôde našej MŠ v striedaní štyroch ročných období: jari, leta, jesene a zimy, v podobe striedania radosti, lásky, úcty a pochopenia, ktoré deti pri pobyte v našej MŠ prežívajú. Rozľahlý areál Spojenej školy, ktorej súčasť tvorí aj naša MŠ, je dokonalou pôdou pre vlastné zameranie v oblasti environmentálnej výchovy a pohybovej výchovy a formuje osobnosť dieťaťa v týchto podmienkach v oblasti fyzického ako aj intelektuálneho rozvoja.
Projekty: Múdre hranie - získaný grant cez rozvojový projekt MŠVVaŠ SR. Prevencia obezity u detí predškolského veku. Prevencia proti plochým nohám. Zdravé oči už v MŠ - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Chorý Macko - v spolupráci so študentmi JLFUK v Martine. Kozmo – CPPPaP v Martine.
Krúžky: Hýbme sa s loptou (organizovaný CVČ Domino), Hravá angličtina (organizovaná CVČ Domino), výtvarný (v spolupráci so ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach).
Nadštandardné aktivity: jarný, letný, jesenný a zimný športový deň, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, karneval v telocvični Spojenej školy, environmentálne vychádzky do okolia, kvízy v areáli MŠ, exkurzie: Slovenské národné múzeum, Múzeum Slovenskej dediny, Záchranný systém Falck, kultúrno-spoločenské podujatia, telesná výchova predškolákov v telocvični Spojenej školy, depistáž školskej zrelosti, logopedická depistáž, fyzioterapeutický screening, intervencie so školským pedagógom a psychológom.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2020/2021 - materská škola

 

 

Centrum voľného času DOMINO
Sídlo Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky

Riaditeľka Mgr. Helena Palčová
Číslo telefónu 043 4281580
e-mail cvcdomino@pobox.sk
Ďalšie informácie
priamo na web stránke
http://www.cvcdomino.edupage.org
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Centre voľného času DOMINO v školskom roku 2020/2021

 

 

Základná umelecká škola Frica Kafendu
Sídlo Ulica Sv. Cyrila a Metoda 20, Vrútky
Riaditeľ Mgr. Silvia Rešetárová
Číslo telefónu 043 4281395
e-mail zusfkvrutky@azet.sk
Ďalšie informácie
priamo na web stránke
http://www.zusfkvrutky.sk/
Zameranie: Škola je zameraná na rozvoj talentu a osobnosti dieťaťa od predškolského veku až po vysokoškoláka. Žiaci majú možnosť umelecky rásť prostredníctvom ŠVP v štyroch odboroch: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno – dramatický. Hlavnou devízou školy je individuálny prístup ku každému žiakovi, rozvoj jeho emocionálnej stránky, tak dôležitej v súčasnej dobe. Rozvoj kreativity, tvorivosti, kritického myslenia, príprava na stredné a vysoké školy umeleckého a pedagogického zamerania. Cieľom školy je prostredníctvom umenia vychovať kultúrnych ľudí, ktorí si ctia tradície, hodnoty a robia tento svet krajším.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Frica Kafendu vo Vrútkach za školský rok 2020/2021

 

 

Základná škola Hany Zelinovej
Sídlo Ulica Čachovský rad 34, Vrútky
Riaditeľ Mgr. Ľubica Procházková
Číslo telefónu 043 4284119 - riaditeľka školy
  043 4282104 - tajomníčka
  043 4282186 – vedúca ŠJ
e-mail zshzelinovej@gmail.com
Ďalšie informácie
priamo na web stránke
http://zshzelinovej.edupage.org
Zameranie:
- vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka
- nemecký alebo ruský jazyk pre všetkých žiakov od 6.ročníka
- rozšírené vyučovanie telesnej výchovy a informatiky
- digitálne jazykové laboratórium
- interaktívne tabule vo všetkých triedach
- interaktívny online vzdel. systém ALF využívaný na vyučovaní aj domácu prípravu
- výsledky v celoslovenskom testovaní dlhodobo nad republikový priemer
- školský časopis Čacháčik
- organizovanie tematických výletov a exkurzií, škôl v prírode, plaveckých a lyžiarskych výcvikov
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej škole Hany Zelinovej za školský rok 2020/2021

 

 

Spojená škola na Ulici M.R.Štefánika
Sídlo Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
Základná škola a Gymnázium J.C. Hronského
Materská škola
Riaditeľ PaedDr. Erika Repková
Číslo telefónu 043 4282119 - riaditeľka školy
  0910 697629 – materská škola
  0911 308309 – riaditeľka ŠJ
e-mail riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk
Ďalšie informácie
priamo na web stránkach
https://www.spojenaskolavrutky.sk/
https://www.zsstefanikvrutky.edupage.org
https://gymvrutky.edupage.org/
Spojená škola na Ul. M.R. Štefánika 1 – materská škola
Zameranie:
ŠkVP „Štvorlístok“ je vnímaný ako symbol šťastia, ktorý sme poňali na pôde našej MŠ v striedaní štyroch ročných období: jari, leta, jesene a zimy, v podobe striedania radosti, lásky, úcty a pochopenia, ktoré deti pri pobyte v našej MŠ prežívajú. Rozľahlý areál Spojenej školy, ktorej súčasť tvorí aj naša MŠ, je dokonalou pôdou pre vlastné zameranie v oblasti environmentálnej výchovy a pohybovej výchovy a formuje osobnosť dieťaťa v týchto podmienkach v oblasti fyzického ako aj intelektuálneho rozvoja.
Viac informácií o tejto materskej škole si môžete pozrieť v samostatnej sekcii vyššie na tejto stránke (kliknite na tento odkaz).

Spojená škola na Ul. M.R. Štefánika 1 – základná škola
Zameranie školy, škola ponúka:

- kvalitnú VVČ zameranú na prípravu v oblasti cudzích jazykov už od 1. roč.
- vzdelávanie v oblasti moderných informačných technológií
- využívanie moderných učebných metód, projektové vyučovanie
- vyučovanie dopravnej výchovy na vlastnom dopravnom ihrisku
- činnosť ŠKD zameraná na športovú, kulinársku a logopedickú činnosť
- organizovanie plaveckého, lyžiarskeho výcviku a školy v prírode
- poradenstvo rodičom, spolupráca so ŠŠP
- prezentovanie sa detí na rôznych kultúrnych podujatiach mesta Vrútky
- možnosť komunikácie rodičov žiaka formou internetovej žiackej knižky
- možnosť otvorenia ročníka pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

Spojená škola na Ul. M.R. Štefánika 1 – Gymnázium J.C. Hronského
Zamerania:

- všeobecné zameranie štúdia - príprava na vysoké školy
- rodinný typ školy - vzájomná dôvera a úcta
- vybavené moderné odborné učebne
- špeciálno–pedagogický servis integrovaným študentom s autizmom a telesným postihnutím
- organizovanie biologicko–geografickej terénnej praxe so zameraním na aplikáciu teoretických poznatkov v praxi
- organizovanie Kurzu ochrany života a zdravia
- zapájanie sa do medzinárodných študentských projektov
- organizovanie lyžiarskeho a plaveckého kurzu
- realizácia telesnej športovej výchovy v dvoch telocvičniach a posilňovni
- vlastné internetové rádio Macejko
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2020/2021 - materská škola
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2020/2021 - základná škola
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2020/2021 - Gymnázium J. C. Hronského

 

Iné možnosti využitia voľného času vo Vrútkach:
Skauting; Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor Vrútky ...