Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu „Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany“. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.