Verejná vyhláška - oznámenie o začatí verejného prerokovania

Dňa 20.07.2022 bolo na MsÚ vo Vrútkach od Žilinského samosprávneho kraja doručené oznámenie o začatí verejného prerokovania dokumentu „Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja“. Verejné prerokovanie navrhovaného dokumentu bude dňa 09.08.2022 o 11:00 hod. v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina. Zároveň informujeme, že v lehote do 30 dní od zverejnenia oznámenia môže verejnosť svoje písomné stanovisko doručiť na Žilinský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina. S Konceptom ÚPN R ŽK je možné oboznámiť sa počas pripomienkového konania na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja: https://www.zilinskazupa.sk/sk/strategicke-dokumenty-zsk/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja.html alebo na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, kanc. č. 316 počas úradných hodín. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške alebo oznámení od ŽSK.