Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice v zmysle platnej legislatívy povoľuje časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov stavby: "Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany" stavebníkovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.