Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 00316792, podal na mesto Vrútky, ako príslušný špeciálny stavebný úrad 1. stupňa, podľa určenia stavebného úradu Okresným úradom Martin, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod č. OU-MT-OCDPK-2022/006836-002 zo dňa 11.04.2022, v zmysle platnej legislatívy žiadosť o stavebné povolenie na dopravnú stavbu „Parkovisko – Ul. Matúša Dulu, Martin - Priekopa“ umiestenej na pozemkoch parc. č. KN-C 3496, 1759/110, 1759/111 v k.ú. Priekopa, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Vrútky pod č. sp. 2115/2021/Tk-1032/2022 zo dňa 15.02.2022, právoplatné dňa 23.03.2022.
Mesto Vrútky, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty v zmysle platnej legislatívy rozhodol o povolení tejto stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.