Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a stanovenie lehoty na uplatnenie námietok

Spoločnosť MIG-TRADE s.r.o., Pernecká 33, 841 04 Bratislava, IČO: 46 641 939, v zastúpení splnomocneným zástupcom EUCAL s.r.o., Dolné Rudiny 8515/45, 010 01 Žilina splnomocnená Ing. Veronika Bugrová, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy žiadosť zmenu stavby pred dokončením „Doplnenie stavby o HV prípojku a KOST pre objekt city park Vrútky“ umiestnenú na parcelách k.ú. Vrútky. Stavebný úrad listom zo dňa 13.07.2022 pod č. 1272/2022/Hol určil, že predmetnú vec bude riešiť v územnom konaní a následne v stavebnom konaní, z dôvodu, že v predloženom stavebnom povolení č. 1453/2018-Tk zo dňa 27.06.2018 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 28.06.2018, nie je predmetná prípojka ako stavebný objekt riešená.
Mesto Vrútky v súlade s platnou legislatívou oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a určuje lehotu na uplatnenie námietok 7 pracovných dní od doručenia oznámenia. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.