Verejná vyhláška - územné rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutím číslo OU-ZA-OVBP2-2019/004464/Rep zo dňa 25.01.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.02.2019, zrušil územné rozhodnutie mesta Turany č. SÚ-382/1/2018 zo dňa 11.07.2018, ktorým bola umiestnená stavba: „ IBV Vrútky- Kopanica, Urbanistický okrsok 003 “, navrhovateľa: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO: 0064209 , na základe navrhovateľovho podaného návrhu zo dňa 06.03.2017. OÚ Žilina – OVBP vrátil vec prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Mesto Turany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle platnej legislatívy vydáva územné rozhodnutie u umiestnení stavby pre stavbu: „IBV Vrútky- Kopanica, Urbanistický okrsok 003“. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.