Verejná vyhláška - rozhodnutie - stavebné povolenie

Ing. Iveta Maťašovská, B. Bullu 4103/7, 036 08 Martin, podala dňa 16.05.2022 na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy žiadosť o stavebné povolenie stavby pod názvom: „Prístavba k záhradnej chate“ na pozemku parc. č. KN-C 3209/43 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky vydalo v zmysle platnej legislatívy rozhodnutie o povolení stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.