Verejná vyhláška - oznámenie o zaslaní správy o hodnotení strategického dokumentu

Dňa 24.06.2022 bola na MsÚ vo Vrútkach od Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručená správa o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“ od obstarávateľa Žilinského samosprávneho kraja. OÚ Žilina zaslal správu o hodnotení strategického dokumentu v zmysle platnej legislatívy. Informácia o správe o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn V zmysle platnej legislatívy informujeme občanov, že do správy o hodnotení strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na MsÚ vo Vrútkach, referát ŽP, II. poschodie, č. dverí 206 v pracovných dňoch v úradných hodinách (od 29.06.2022). Viac informácií si môžete pozrieť v oznámení o zaslaní správy o hodnotení strategického dokumentu, správe o hodnotení strategického dokumentua a ozname o termíne a mieste verejného prerokovania.