Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Ing. Iveta Maťašovská, B. Bullu 4103/7, 036 08 Martin, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov dňa 16.05.2022 žiadosť stavebné povolenie na stavbu pod názvom „Prístavba k záhradnej chate“, na pozemku parc. č. KN-C 3209/43 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 27.06.2022 /pondelok/ o 10,00 hod so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach na stav. úrade v kanc. č. 209 s následnou návštevou stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu.