Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ing. Peter Lacko, Jana Lacková, Horný Šianec 7056/43, Trenčín, podali na mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu Plechový sklad, Železničná 1, Vrútky, na parcele č. KN-C 333/4 k.ú. Vrútky. Podklady predložené žiadateľom preukazovali, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia. Stavebný úrad začal z vlastného podnetu konanie o dodatočnom povolení stavby, v ktorom ju posúdil a prerokoval podľa § 88a stavebného zákona a vydáva dodatočné stavebné povolenie na stavbu: „Plechový sklad, Železničná 1, Vrútky, parcela č. KN-C 333/4 k.ú. Vrútky“ a zároveň podľa § 82 ods.1 stavebného zákona povoľuje užívanie stavby „Plechový sklad, Železničná 1, Vrútky, parcela č. KN-C 333/4 k.ú. Vrútky“. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.