Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Mesto Martin, Vajanského námestie č.1, 036 01 Martin, IČO: 00316792, podalo na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie stavby „Parkovisko – Ul. Matúša Dulu, Martin - Priekopa“ umiestenej na pozemkoch parc. č. 3496, 1759/110, 1759/111 k.ú. Priekopa, na ktorú bolo vydané územné povolenie o umiestnení stavby Mestom Vrútky. Mesto Vrútky v súlade s platnou legislatívou oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a súčasne na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 22.06.2022 /streda/ o 15.30 hod. so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach, Nám. S. Zachara 4, kanc. č. 209 s následnou obhliadkou miesta stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.