Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie kolaudačného konania a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 01.07.2022 (piatok) o 09.30 hod. so stretnutím pozvaných na SSÚD Martin, Hlavná 2158, Sučany. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.