Verejná vyhláška - rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle platnej legislatívy vydáva po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie: Navrhovaný strategický dokument „ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRÚTKY, ZMENY A DOPLNKY č. 4“ sa nebude posudzovať. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.