Oznámenie o začatí konania a o zmene účelu stavby a pozvánka na ústne pojednávanie

Filip Michalec, Teplická 1439/51, Turčianske Teplice 039 01, podal na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby: z objektu Sklad na Polyfunkčnú budovu, na pozemku parc. č. KN-C 1238/1,2,3,1241/1 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania začatie konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 10.06.2022 /piatok/ o 08.30 hod. so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach na stav. úrade v kanc. č. 209 s následnou návštevou stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.