Verejná vyhláška - rozhodnutie ministra číslo 40/2022

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako orgán príslušný rozhodnúť podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a na návrh ustanovenej osobitnej komisie zriadenej podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku, podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku prerušuje konanie o rozklade podanom spoločnosťami KORADOOR, so sídlom Vrútocká 256, 038 52 Sučany a Arbitrážny dom, a. s., so sídlom Československej armády 24, 974 01 Banská Bystrica proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „ministerstvo“), č. 07247/2022/SCDPK-23198 zo dňa 23.02.2022 (ďalej len „rozhodnutie ministerstva“), ktorým ministerstvo ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty podľa § 5 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) povolilo do 31.12.2027 časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov stavby „Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany“ uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia ministerstva, a to do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydanom v konaní, v ktorom sa rozhoduje o nepriznaní postavenia účastníkov konania spoločností KORADOOR, so sídlom Vrútocká 256, 038 52 Sučany a Arbitrážny dom, a. s., Československej armády 24, 974 01 Banská Bystrica v kolaudačnom konaní na stavbu: „Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany“, ktoré je vedené pod č. 07247/2022/SCDPK na ministerstve ako špeciálnom stavebnom úrade.
Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.